Novinky

5.3.2021

Chutné pečivo a tvorba odpadovej vody pri jeho výrobe

Vo fáze realizačného projektu je aj čistiareň odpadových vôd pre pekárenský priemysel. Čistiareň kapacitne predstavuje ČOV pre mesto s cca 22 000 obyvateľmi. Technologicky je čistiareň rozdelená na dve časti. Prvá časť je mechanická, pozostávajúca z rotačného sita, akumulačnej nádrže a flotácie. Hlavnou funkciou je odstránenie väčších častíc z odpadových vôd, vyrovnanie kvality vôd a odstránenie časti znečistenia. Druhou časťou ČOV je biologický stupeň, v ktorom sa voda pomocou aktivovaného kalu (mikroorganizmami) vyčistí na požadované parametre.

26.2.2021

Z poloprevádzkového testu k realizácii

Vzorovým príkladom návrhu a postupnej realizácie predčistenia priemyselných odpadových vôd je projekt na čistenie odpadových vôd z textilného priemyslu. Ide o výrobu textílií používaných najmä pre teplovzdušné balóny. Najviac znečistenia prichádza z linky farbenia. Tento projekt začal poloprevádzkovým testom čistenia odpadových vôd na flotácii, ktorý trval necelé 2 mesiace. Počas tejto doby sa preukázala schopnosť technológie odpadové vody čistiť, a tak si zákazník objednal overené riešenie.

24.2.2021

Odpadová voda z výroby streliva

Jeden z aktuálnych zákazníkov je zaujímavý tým, že vyrába strelivo. Priamo vo výrobe nie sú produkované žiadne priemyselné odpadové vody, no nejaký objem je produkovaný zamestnancami a priľahlými výrobami. V návrhu projektu išlo o čo najefektívnejšie využitie existujúcich nádrží a premenu biofilmovej technológie na konvenčný systém prevzdušňovaných a miešaných nádrží so suspendovaným aktivovaným kalom.

10.2.2021

Obec, ktorá potrebuje rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd

V okolí hlavného mesta Slovenska je známy fenomén, že v ňom i v mestečkách v jeho okolí počet obyvateľov narastá. Táto situácia vplýva na celú infraštruktúru ako aj na požiadavky na kanalizáciu a kapacitu čistiarní odpadových vôd. Práve preto sa Hydrotech v poslednom období venoval vypracovaniu realizačného projektu pre jednu obec v okolí Bratislavy. V projekte išlo o vybavenie novej linky ČOV, navýšenie zásoby kalu, ktorý znečistenie odstraňuje a modernizáciu vybavenia.

22.12.2020

Rekonštrukcia stieracieho zariadenia dosadzovacej nádrže pre ČOV s kapacitou až 1 000 m3/h

Od novembra 2020 je v trvalej prevádzke systém stierania dna dosadzovacej nádrže pre významného producenta rafinérskych, petrochemických a agrochemických produktov. Keďže sa jedná o prietok 1 000 metrov kubických za hodinu, je veľmi dôležitá každá rekonštrukcia a dôsledná starostlivosť o technologické zariadenie.

10.12.2020

Úspešné dokončenie intenzifikácie ČOV pre mäso-spracúvajúci priemysel

Spracovanie mäsa a výroba rôznych výrobkov z tejto suroviny, ako napríklad šunka alebo údené výrobky, produkuje odpadové vody so silným znečistením. Ich množstvo sa môže vyšplhať aj na 800 metrov kubických za deň. Takúto kapacitu má čistiareň odpadových vôd, ktorú Hydrotech nedávno dokončil a spustil do prevádzky. Proces čistenia je vyskladaný z mechanického predčistenia na rotačnom site a flotačnej jednotke. Dočistenie prebieha v biologickom stupni ČOV a na pieskových filtroch. Intenzívne sme sa na tomto projekte zamerali aj na odstraňovanie zápachu, ktorý je pre takéto vody typický.

19.11.2020

Návrh vysoko zaťaženej sedimentačnej nádrže v papierenskom priemysle

Projekt, ktorému predchádzali nie práve triviálne testy sedimentácie, postupne dostáva tvár projektovej dokumentácie. Ide o predčistenie odpadových vôd zo spracovania zberového papiera a jeho opätovného využitia. V tomto prípade ide o predčistenie odpadových vôd sedimentáciou v dosadzovacej nádrži a následné vypúšťanie do mestskej kanalizácie. Typické pre vody z tohto priemyslu sú nerozpustené látky, ktoré sú pomerne ťažké a veľmi dobre a rýchlo sedimentujú. Preto je v návrhu dosadzovacia nádrž, ktorá aj pri vysokom zaťažení bude efektívne odstraňovať veľkú väčšinu nerozpustených látok.

5.11.2020

Vyčistená odpadová voda bude použitá späť vo výrobe škrobu

V súčasnosti do prevádzky spúšťame terciárne dočistenie odpadových vôd produkovaných z výroby škrobu. Táto časť čistiarne sa stavia pár rokov po tom, čo tam Hydrotech vybudoval dobre fungujúcu biologickú anaeróbno-aeróbnu čistiareň odpadových vôd. Cieľom terciárneho stupňa je dočistenie biologicky vyčistenej vody na také parametre, aby sa voda mohla opätovne využívať vo výrobnom procese. Je to elegantné riešenie, keďže zákazník je momentálne obmedzovaný nedostatkom čistej vody na vstupe do fabriky. Technológia pozostáva z adsorpcie znečistenia na aktívnom uhlí, koagulácie, sedimentácie, filtrácie a dezinfekcie UV žiarením.

23.10.2020

Začali sa projekčné práce na veľkom projekte pre pivovar

Hydrotech má za sebou realizáciu niekoľkých čistiarní odpadových vôd pre pivovary. Aj preto získal nový projekt pre veľký pivovar s kapacitou 5 500 m3 odpadových vôd za deň, ktorý produkuje znečistenie ako mesto o veľkosti 225 000 obyvateľov. V súčasnosti prebieha intenzívna práca na projektovaní. To zahŕňa vypracovanie špecifikácie strojov a zariadení, technickej správy, podkladov pre automatizáciu, výrobných výkresov a mnoho iných dôležitých dokumentov. Intenzívne sú aj porady a diskusie na rôzne témy od použitých strojov, cez ich aplikáciu, kapacitu a umiestnenie. Je zaujímavé sledovať, ako sa čistiareň postupne stavia v myšlienkach projektantov.

16.10.2020

Zhodnotenie stavu čistiarenského procesu v priemysle na spracovanie mäsa

Za posledné obdobie sa k nám už niekoľkýkrát dostal sektor spojený s výrobou mäsových výrobkov. Tentokrát išlo o zhodnotenie spôsobu predčistenia už existujúceho systému flotácie a biologického čistenia. Druhou časťou bol návrh na zvýšenie účinnosti čistenia s výhľadom do budúcnosti v prípade navýšenia výrobných kapacít. Je vždy nesmierne dôležité zhodnotiť, aké možnosti na vypúšťanie vôd máte k dispozícii. Väčšinou je to vypúšťanie vôd do recipientu, do verejnej kanalizácie a v posledných rokoch je to stále viac snaha o opätovné využívanie vyčistenej vody vo výrobe.

8.10.2020

Ukončenie poloprevádzkových testov v textilnom priemysle

Po niekoľkotýždňovom poloprevádzkovom testovaní predčistenia odpadových vôd z textilného priemyslu, použijúc flotačnú jednotku, sme testovanie ukončili s pozitívnymi závermi. Počas testovania sa ukázalo, že organické znečistenie vo forme CHSK je možné odstrániť viac ako o 70 %. Rovnako všetky ostatné sledované parametre (farba, nerozpustené látky, FOG a pod.) boli po predčistení pod kanalizačnými limitmi. Zaujímavým poznatkom z testov je, že kal vznikajúci vo flotácii je možne mechanicky odvodniť na úroveň 30 až 45 % sušiny, čo môže predstavovať zaujímavé úspory v spojení s jeho likvidáciou.

30.9.2020

Ukončené poloprevádzkové testy s odpadovými vodami z výroby bioetanolu

Ukončili sme takzvané pilotné testy v poloprevádzkovom rozmere, pri ktorých sa spracovávalo niekoľko desiatok litrov odpadových vôd denne z výroby etanolu. Testovaný bol komplikovanejší systém čistiarne odpadových vôd. Hlavnou časťou zmenšenej čistiarne bol vysokozaťažovaný anaeróbny reaktor využívajúci granulovaný kal a produkujúci energeticky bohatý bioplyn z odstráneného znečistenia. Ďalšími sledovanými parametrami v procese boli koncentrácia sulfánu v bioplyne, účinnosť odstraňovania vysokých koncentrácií fosforu v odpadových vodách zrážaním. Po anaeróbnom stupni bola zaradená aeróbna časť čistiarne, ktorá zabezpečovala dočistenie vôd, elimináciu vysokých koncentrácií dusíka a prípravu vody využívanej spätne v procese.

18.9.2020

Ako vyriešiť preťaženú alebo nefunkčnú dosadzovaciu nádrž?

Pre pivovar v Českej republike sa dokončil projekt inštalácie druhej dosadzovacej nádrže. Keďže pivo patrí k obľúbeným nápojom, príčinou je samozrejme zvýšená kapacita výroby, a teda aj zvýšená produkcia odpadových vôd. Druhá dosadzovacia nádrž sa vybavila automatickým stieraním dna nádrže a stieraním hladiny so zberným korýtkom plávajúcich nečistôt. Odtokové žľaby budú inštalované po obvode nádrže s V prepadom a ochrannou nornou stenou pre zamedzenie úniku plávajúcich nečistôt. Takýmto spôsobom sa odľahčí existujúca dosadzovacia nádrž a zintenzívni proces separácie kalu od vyčistenej vody.

10.9.2020

Mäso a čistenie odpadových vôd z jeho spracovania – príklad čistiarne 2

V posledných dňoch sa spustili práce na intenzifikácii a dostavbe čistiarne odpadových vôd pre nášho zákazníka, ktorý je jedným z najvýznamnejších výrobcov šunky a mäsových špecialít na českom trhu. Zmeny v procese čistenia odpadových vôd nastali z dôvodu potreby zvýšenia kapacity čistiarne odpadových vôd, ale rovnako aj kvôli sprísneným požiadavkám na odtoku do recipienta, hlavne v parametri dusíka. Na novej ČOV bude technológia flotácie, ktorá sa postará o odstránenie časti znečistenia fyzikálnym procesom. Ďalším krokom je biologické čistenie, ktoré spracuje zbytok organického znečistenia a veľkú časť znečistenia vo forme dusíka v dvojstupňovom usporiadaní denitrifikácia-nitrifikácia. V čistiacej linke je zaradená aj piesková filtrácia na dočistenie vôd na úroveň BAT (Best Available Technology).

30.7.2020

Mäso a čistenie odpadových vôd z jeho spracovania – príklad čistiarne 1

Tieto dni sa dokončuje čistiareň pre zákazníka, vyrábajúceho čerstvé opracované mäso, údené výrobky a špeciality a lahôdkové výrobky studenej a teplej kuchyne. Ide o neveľké vodohospodárske dielo a jeho primárnym cieľom je predčistiť odpadovú vodu na také parametre, ktoré môžu natekať do verejnej kanalizácie a ďalej na komunálnu čistiareň odpadových vôd. Technológia je zostavená zo štyroch častí – mechanického predčistenia, vyrovnania nerovnomerností v kvalite a množstve vo vyrovnávacej nádrži, flotácie, kde sa odstráni najväčšie množstvo znečistenia vo forme kalu a posledným stupňom je kalové hospodárstvo.

14.7.2020

Blíži sa obdobie zberu hrozna a výroby vína – ako sa dajú čistiť odpadové vody z tohto odvetvia?

Minulý mesiac sa dokončil projekt pre českého producenta vína. Išlo o inštaláciu nového vysoko zaťažovaného anaeróbneho reaktora a následného aeróbneho stupňa, ktoré sú na vstupe chránené mechanickým predčistením. Produkcia znečistenia v odpadových vodách sa v priemere vyrovná mestečku s 20 000 obyvateľmi. Veľkou výhodou takéhoto typu čistenia je produkcia bioplynu zo znečistenia. Dokončené dielo sa práve uvádza do prevádzky, priviezlo sa niekoľko cisterien granulovaného anaeróbneho kalu z rôznych zdrojov a čistiareň začína svoje aktívne pôsobenie. Prečistené odpadové vody sú zaústené do mestskej kanalizácie, a tak pokračujú na ďalšie spracovanie na komunálnu čistiareň odpadových vôd.

30.6.2020

Bioetanol a čistenie odpadových vôd

Posledné dni sa pripravujú potrebné veci na poloprevádzkové testovanie spracovania odpadových vôd z výroby bioetanolu. Testovanie bude prebiehať niekoľko týždňov. Cieľom je overiť spracovanie časti odpadových vôd anaeróbnym spôsobom, pri ktorom by sa z odpadových vôd vyrábal energeticky bohatý bioplyn. Momentálne sa pripravujú potrebné nádrže, ich prepojenia, potrebné chemikálie na analýzy a iné vybavenie. Toto všetko sa v blízkej budúcnosti pošle k zákazníkovi, kam budú chodiť naši technológovia poloprevádzkový pokus riadiť.

18.6.2020

Testy sedimentácie pre odpadové vody s vysokým obsahom nerozpustených látok

V našom laboratóriu prebehli testy sedimentačných rýchlostí s odpadovými vodami vznikajúcimi pri výrobe papiera a spracovaní papiera zberového. Takéto odpadové vody sú charakteristické vysokým obsahom nerozpustených látok. Jednou z prvých technológií čistenia je ich separácia, najčastejšie sedimentáciou. Pre optimálny návrh sa vykonali testy, na základe ktorých sa následne vyšpecifikovali potrebné rozmery sedimentačnej nádrže.

4.6.2020

Komplexné skúšky v plnom prúde

Aj počas aktuálnej situácii v našej firme nezaháľame a pripravujeme na spustenie čistiareň odpadových vôd pre pekáreň pri Dunajskej Strede. Ako to pred spustením býva, počas komplexných skúšok sme testovali správnosť elektrického napojenia všetkých strojov, ich komunikáciu s ovládacím systémom, nastavovali sme parametre meracích zariadení (hladinomery, pH a kyslíkové sondy, prietokomery a pod.). Na spustenie väčších strojov sme ako asistenciu pozvali aj našich dodávacích partnerov pre bezproblémovejší nábeh zariadení.

20.5.2020

Rekonštrukcia sedimentačnej nádrže v procese čistenia odpadových vôd

V najbližších mesiacoch prebehne rekonštrukcia dosadzovacej nádrže na ČOV nášho zákazníka z petrochemického odvetvia. Pre čistiareň je dobre fungujúca sedimentácia jedným z kľúčových procesov. Je to hlavne kvôli jej umiestneniu, obvykle ako poslednej fázy čistenia odpadových vôd. V projekte ide o mierne stavebné úpravy a inštaláciu úplne nového zhrabovacieho zariadenia kalu na dne dosadzovacej nádrže.

5.5.2020

Zvýšenie koncentrácie kyslíka v nádržiach ČOV

Hydrotech získal nový projekt na rekonštrukciu časti čistiarne odpadových vôd. Ide o kľúčový úsek ČOV, ktorý zabezpečuje dodávanie vzduchu do biologickej časti ČOV. Práce budú obsahovať výmenu aeračného systému a rozvodu vzduchu, dodávku nových dúchadiel s programom riadeným na základe koncentrácie rozpusteného kyslíka v aeróbnych nádržiach. Dostatok kyslíku v systéme je nevyhnutná podmienka na zabezpečenie eliminácie znečistenia z odpadových vôd.

22.4.2020

Mliekareň, čistiareň odpadových vôd a kalové hospodárstvo

V mliekarni na Morave Hydrotech inštaloval nové zariadenie na odvodnenie kalu vznikajúceho pri čistení odpadových vôd. Ide o pomalobežný skrutkový lis, ktorý môže čerpať aj kal s nízkymi koncentráciami, a teda priamo z nádrží. Účinnosť procesu závisí od kvality kalu na vstupe do technológie. Výrobca udáva možnosť dosiahnuť sušinu na výstupe od 15 do 30 %. V niektorých prípadoch tento typ odvodňovacej technológie vychádza investične výrazne výhodnejšie ako bežne dodávaná technológia - napríklad odstredivky.

7.4.2020

Hydrotechu záleží na zvyšovaní bezpečnosti u zákazníkov

Bezpečnosť na pracovisku je jednou z dôležitých tém každého zamestnávateľa. Dlhoročný zákazník našej firmy oslovil Hydrotech, aby navrhol a zrealizoval opatrenia, ktoré zvýšia bezpečnosť pri dovezení chemikálie – síranu železitého na ČOV. Riešenie spočívalo v inštalácii manuálnych ventilov so snímaním polohy v mieste stáčania chemikálie, ďalej sa inštalovali nové bezpečnostné pneumatické ventily a k stáčaciemu miestu sa inštaloval nový displej so sledovaním hladiny v zásobníkoch síranu.

27.3.2020

Seminár o výbušných prostrediach

Vznik výbušného prostredia hrozí aj na čistiarňach odpadových vôd. Týka sa to najmä technológií, ktoré využívajú anaeróbne baktérie a pri čistení produkujú bioplyn obsahujúci metán. Práve kvôli projektom takéhoto charakteru sa väčšina našich technológov zúčastnila odborného semináru. Obsahom školenia bolo hodnotenie rizík spojených so vznikom výbušného prostredia a jeho zamedzenie alebo eliminácia.

2.3.2020

Stretli sa Slovák, Čech a Rus... na spoločnom teambuildingu

Koncom januára Hydrotech zorganizoval interné stretnutie takmer všetkých svojich pobočiek. Na tomto tímovom stretnutí sa zúčastnili zamestnanci zo Slovenskej Republiky, z Českej republiky, z Lotyšska a z Ruskej federácie, aby sa opäť raz lepšie spoznali a mohli sme tvoriť jeden dobre pracujúci tím. V neformálnom prostredí sme si mohli pochutnať na skvelom obede a večeri, mohli sme si zahrať biliard, bowling alebo golf na golfovom simulátore. Tí najvytrvalejší končili so zábavou až niekedy nadránom.

31.1.2020

Fentónová reakcia a odstraňovanie ťažkých kovov v poloprevádzkovej veľkosti

Už niekoľko týždňov prebieha naše testovanie odpadových vôd s obsahom rezistentných organických látok a s vysokým obsahom ťažkých kovov. Keďže sa jedná o ťažko biologicky rozložiteľné organické zlúčeniny siahli sme po pokročilých oxidačných procesoch (AOP) a z nich práve po Fentónovej reakcii. Pokles počiatočnej CHSK (parameter pre organické látky) na vstupe sa v poloprevádzkovom modeli pohybuje okolo čísla 50 %. V druhom kroku sa odstraňujú z vody ťažké kovy, a to s účinnosťou okolo 90 %.

15.1.2020

Veľmi jednoduchý spôsob, ako vyčistiť 100 kubíkov odpadovej vody denne

V spolupráci s našou českou časťou skupiny Hydrotech sme v tomto mesiaci začali s vypracovávaním dokumentácie pre dva menšie potravinárske podniky s denným prietokom asi 100 m3/d. Napriek tomu, že objem vody je relatívne malý, znečistenie vody je naozaj vysoké. Navrhnutá technológia je pomerne jednoduchá s vysokými účinnosťami čistenia – pokles hodnôt v parametri CHSK sa dá očakávať v intervale 40 – 60 %, v parametroch NL a EL možno dosiahnuť účinnosť až 90 %. Keďže predčistená voda ďalej putuje do kanalizácie a na miestnu čistiareň odpadových vôd, takéto dosahované účinnosti by mali byť postačujúce.

27.12.2019

Ukončenie poloprevádzkového modelu ČOV pre odpadové vody zo sladovne

Každý pivovar na začiatku procesu výroby piva potrebuje slad zo sladovne. Práve pre takýto druh potravinárskeho priemyslu sme tento mesiac ukončili poloprevádzkový model čistiarne. S výsledkami sme nadmieru spokojní, keďže organické znečistenie sa nám darilo odstrániť na hodnoty okolo 50 mg/l v parametri CHSK a na hodnoty pod 5 mg/l BSK5. Pre zákazníka je zaujímavá idea vrátiť časť vyčistenej vody späť do výrobného procesu, a tak sa priblížiť k tzv. bezodtokovým továrňam. Preto bude nevyhnutné takto vyčistenú vodu ešte upraviť v terciárnom stupni, a to možno pokročilými oxidačnými postupmi alebo reverznou osmózou.

15.12.2019

Hydrotech získal projekt na realizáciu ČOV pre spoločnosť vyrábajúcu sirupy

Hydrotech opäť potvrdil svoje kvality aj na území Ruskej federácie, kde sa mu podarilo získať zákazku realizácie čistiarne odpadových vôd pre spoločnosť vyrábajúcu sirupy. Prietok odpadových vôd nie je až taký veľký (približne 120 m3/d), no koncentrácie organického znečistenia dosahujú hodnoty okolo 6 000 mg CHSK/l. V prvej fáze sa bude realizovať pomerne jednoduché biologické čistenie aeróbnymi baktériami. V prípade rozširovania továrne je vypracovaný návrh na biologické anaeróbne predčistenie odpadových vôd a odtok bude dočistený v aeróbnom stupni.

4.12.2019

Ako postupuje výstavba ČOV v Severnej Dakote v USA

Začiatkom decembra sa vrátili na Slovensko naši zamestnanci, ktorí nateraz skončili práce v Severnej Dakote v Spojených štátoch. Počas pobytu dokončovali práce okolo čistiarne odpadových vôd, najmä okolo vysokozaťažovaného IC reaktora. Dokončovalo sa potrubie, ktoré spájalo odtok z anaeróbneho stupňa s aeróbnym stupňom. Dokončovalo sa tiež vyprázdňovanie IC reaktora od pracovného materiálu, aby sa reaktor mohol uzavrieť. Jedným z posledných bodov bolo skompletovanie systému na odstraňovanie zápachu z čistiarne odpadových vôd. Nakoniec sa v miestnosti prípravy chemikálií inštalovalo potrubie dávkovania činidiel na úpravu pH na požadované hodnoty. Taktiež sa na tomto potrubí vykonali tlakové skúšky.

30.11.2019

Hydrotech na univerzite

Hydrotech bol pozvaný na dve udalosti organizované pre študentov Slovenskou technickou univerzitou. Keďže nám záleží na udržiavaní dobrých vzťahov v rámci komunity odborníkov a profesorov, a rovnako nám záleží aj na formácii novej generácie špecialistov v odbore úpravy a čistenia odpadových vôd, tak sme sa na týchto aktivitách aktívne zúčastnili. Jedno podujatie sa týkalo vysokoškolských študentov a prezentácií ich vedeckých a výpočtových prác. Druhou akciou bola moderovaná diskusia s absolventmi pre stredoškolákov z celého Slovenska.

25.11.2019

Hydrotech na medzinárodnej konferencii spoločnosti Paques

Dlhoročný partner našej firmy spoločnosť Paques organizoval na začiatku novembra internú konferenciu s názvom Product & Sales conference 2019, na ktorú bol pozvaný aj Hydrotech. Dvaja členovia zo slovenskej časti a dvaja členovia z ruskej časti Hydrotechu sa stretli v meste Zwolle v Holandsku, kde sa konferencia konala. Okrem veľmi vážených členov ako pán Vellinga a pán Buisman, ktorí sa zaslúžili o významné objavy v odbore čistenia vôd, sme streli dlhoročných firemných známych a tiež ľudí, s ktorými teraz bližšie spolupracujeme napríklad aj v USA alebo Ruskej federácii. Celá konferencia sa niesla vo veľmi priateľskej atmosfére plnej inšpirácií a nadšenia z dosiahnutých úspechov v oblasti anaeróbneho čistenia vysokoznečistených odpadových vôd, biologického odstraňovania síry z bioplynu alebo napríklad odstraňovaním vysokých koncentrácií dusíka z vôd. Okrem týchto viac technických záležitostí sme sa venovali aj...

30.10.2019

Vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie pre papiereň

Hydrotech odovzdal dokumentáciu pre zákazníka z oblasti papierenského priemyslu, ktorá rieši hlavne doplnenie jestvujúcej čistiarne odpadových vôd o anaeróbny vysoko-zaťažovaný IC reaktor a následné aeróbne dočistenie. Technologický návrh rešpektuje problematiku BAT (Best available technology). Práve preto berie ohľad na najvyššiu možnú účinnosť procesu, najmenšiu mieru zastavanej plochy, najvyššiu energetickú efektivitu procesu a najnižšiu možnú úroveň negatívnych vplyvov na životné prostredie.

29.10.2019

Aktívny prístup riešenia zápachu na čistiarni odpadových vôd

Stretnúť sa so zápachom na ČOV nie je neobvyklé. Prevádzkovateľ by však mal byť pripravený sa v prípade potreby konfrontovať s týmto problémom. Preto sme pre nášho zákazníka zrealizovali navýšenie kapacity čistenia odpadového vzduchu na jestvujúcich deodorizačných filtroch. Tento zásah zahŕňal rozdelenie jednej spoločnej vetvy odpadového vzduchu na dve osobitné. Zároveň sa jeden z dvoch filtrov dvojnásobne rozšíril, a rovnako sa dvakrát zväčšilo množstvo na ňom spracovávaného vzduchu. Ďalším zlepšením bola výmena starej rašelinovej náplne za novú náplň z kokosových vlákien.

28.10.2019

Výmena potrubia – malá prácička, profesionálny prístup

Nový zákazník z environmentálnej oblasti oslovil našu firmu vo veci výmeny niekoľko stoviek metrov starého potrubia vo svojom areáli. Odpoveďou bol rýchly návrh, rýchla výroba a montáž rúr. Následne sa celé potrubie tepelne zaizolovalo, keďže šlo o umiestnenie aj v exteriéri. Celý proces od objednania služby až po dokončenie trval necelé 4 týždne.

18.10.2019

Čistenie odpadových vôd sa týka aj spracovania zemiakov

Jeden z najväčších spracovateľov zemiakov v Českej Republike sa rozhodol investovať do revitalizácie svojich odpadových vôd. Myšlienkou celého projektu bolo vyčistenie odpadových vôd a ich opätovné využitie v procese. Vody z lúpania a umývania zemiakov sú okrem biologického znečistenia zaťažené aj nerozpustenými látkami v jednotkách až desiatkach gramov na liter. Technológia sa skladá z mechanického predčistenia, z biologického stupňa denitrifikácia – nitrifikácia (odstraňovanie dusíka), terciárneho dočistenia v podobe pieskovej filtrácie a z hygienizácie vôd pomocou UV žiarenia. Kalové hospodárstvo je riešené dekantačnou odstredivkou. Zaťaženie tejto čistiarne sa rovná 426 EO. Hydraulická kapacita je dimenzovaná na 100 m3/deň. Účinnosť čistenia je v jednotlivých parametroch nasledujúca: CHSK > 95 %, celkový dusík > 90 %, BSK5 > 99%, NL > 99,99 %.

18.10.2019

Dvojtýždňové prevádzkovanie čistiarne odpadových vôd pre mliekareň RAJO a.s.

V rámci pomoci nášmu zákazníkovi s obsluhou jeho čistiarne odpadových vôd, Hydrotech na istú dobu zabezpečil každodennú prítomnosť nášho technológa na čistiarni. Technológ prevádzkoval a obsluhoval čistiareň ako svoju vlastnú. Hlavným cieľom bolo nastavenie technológie a jej prevádzkovanie tak, aby sa na odtoku neprekračovali limity zmluvných parametrov. Druhá časť zahŕňala starostlivosť o priestor ČOV, aby bol čistý a bezpečný. Tretím bodom bola optimalizácia dávkovania chemikálií do systému. V súčasnosti sa môžeme tešiť zo správne fungujúcej čistiarne odpadových vôd.

16.9.2019

Laboratórne testy čistenia vysoko znečistených odpadových vôd technológiou chemostatu

Technológia chemostatu slúži na čiastočné vyčistenie odpadovej vody napríklad pred vtokom do verejnej kanalizácie alebo na ďalší stupeň čistenia. V našom laboratóriu sme testovali odpadové vody z potravinárskeho priemyslu s koncentráciou CHSK (parameter predstavujúci organické znečistenie vody) medzi 2 000 až 4 000 mg/l. Účinnost odstraňovania znečistenia sa pohybovala medzi 45 až 75 %, v závislosti od dĺžky doby zdržania vody v systéme. Zaznamenal sa aj pokles v koncentráciách dusíka (N) a fosforu (P). Do vodných tokov je povolené vypúšťať koncentrácie CHSK rádovo v desiatkach miligramov na liter, preto sa chemostat používa iba ako technológia predčistenia.

16.8.2019

Zvýšenie kapacity čistiarne odpadových vôd podniku PIKA Bzenec

V 32. týždni roku 2019 sa chystá nábeh nového IC reaktora v konzervárni PIKA Bzenec. Závod rozširuje svoju výrobu, s čím súvisí zvýšené hydraulické zaťaženie odpadovými vodami. Z tohto dôvodu sa zákazník rozhodol pre intenzifikáciu, ktorá zahŕňa rozšírenie jestvujúceho anaeróbneho reaktora o nový reaktor rovnakého objemu. Súčasťou intenzifikácie je aj inštalácia výkonnejších čerpadiel pre reaktory, nového bioplynového hospodárstva (plynojem s horákom prebytočného bioplynu), zvýšenie kapacity lúhového hospodárstva, čistenie odpadového vzduchu a výmena aeračného systému v postaeračných nádržiach. Intenzifikáciou sa navýši kapacita zpracovávaných odpadových vôd zo 733 na 1 100 m3/d. Látkové zaťaženie sa zvýši z 5 000 na 7 500 kg/d s účinnosťou odstránenia CHSK okolo 85 %.

7.8.2019

Testovanie priemyselných odpadových vôd v poloprevádzkových modeloch

Už niekoľko mesiacov sa Hydrotech intenzívne zaoberá poloprevádzkovým testovaním odpadových vôd z potravinárskeho priemyslu s vysokými koncentráciami organických látok (CHSK), síry a anorganických solí. V prvej fáze pokusov sa skúšalo spracovanie znečistených vôd aeróbnymi baktériami, ktoré potrebujú pre svoje fungovanie kyslík. Po niekoľkých zásadných úpravách technológie sa proces rozbehol veľmi dobre a systém čistí vody v rámci požadovaných limitov. V druhej fáze sa Hydrotech rozhodol skúsiť čistiť vody aj anaeróbnym spôsobom. Postupným zaťažovaním systému sa zisťujú parametre vysokozaťažovaného IC reaktora a kapacity jeho čistenia. Výsledky tohto modelu vyzerajú taktiež veľmi sľubne.

22.7.2019

Tím montérov vycestoval za oceán

Výstavba čistiarne odpadových vôd v Severnej Dakote (USA) pre vznikajúci liehovar dosiahla bod, kedy sa môže začať s montážou technológie. Tím zamestnancov Hydrotechu, na čele s hlavným montérom a technológom, vycestoval zo sídla firmy vo Vinosadoch a pustil sa do práce v Spojených štátoch. Momentálny stav je priaznivý – vysokozaťažovaný anaeróbny IC reaktor je takmer úplne dokončený, ako aj flotačné zariadenie na separovanie aeróbneho kalu a sito na zachytávanie hrubších nečistôt na vstupe na čistiareň odpadových vôd.

3.7.2019

Hydrotech Slovensko začína aplikovať efektívnejší spôsob projektového riadenia

Náš najnovší slovenský projekt pre pekáreň bude pilotnou aplikáciou nového systému projektového riadenia. Hlavný inžinier projektu, interne volaný HIP(hlavný inžinier projektu), bude koordinovať proces návrhu, výroby a realizácie. Intenzita krátkych porád sa príjemne zvýšila a interná komunikácia nabrala veľmi perspektívny smer. Ak sa ďalej budeme poctivo držať systému riadenia projektov, môžeme naše úsilie výraznejšie zefektívniť.

25.5.2019

Testovanie spracovania odpadu z mliekarenského priemyslu anaeróbnym spôsobom

V laboratóriu prebieha test, v ktorom sa skúma spracovanie zahusteného odpadového materiálu z mliekarne. Výhodou by mala byť produkcia energeticky bohatého bioplynu, transformácia a zníženie množstva problémového odpadu. Určite by sme ho odporučili ako ko-substrát pre väčšie bioplynové stanice.

11.5.2019

Čistíme odpadové vody vznikajúce pri výrobe pečiva

Návrh, projektovanie a príprava výrobnej dokumentácie pre náš nový projekt na Slovensku momentálne zamestnáva niektorých našich technológov a projektantov. Ide o vznikajúci podnik na výrobu pekárenských produktov. Preto, keď si budete najbližšie vychutnávať nejaký croissant, tak myslite na to, že sa možno na jeho výrobe podieľal aj Hydrotech.

29.4.2019

Zbavte sa ťažkých kovov vo vašich vodách

Momentálne máme v našom laboratóriu dosť rušno. Nedávno sme dokončili experiment spojený s odstraňovaním ťažkých kovov z odpadových vôd. Tento pokus bol kombinovaný aj s následným návrhom technológie ČOV. Výsledky boli veľmi priaznivé a dosahovali sme viac ako 95 percentné účinnosti. Viac si o nich môžete prečítať aj na našom blogu.

29.4.2019

Kondenzáty z priemyselnej výroby sa dajú spracovať anaeróbnou technológiou

Ak vaša firma vo výrobe produkuje odpadové vody vo forme kondenzátov, ako sa to deje u našich zákazníkov v Kaluge (RUS), tak si dajte pozor. V kondenzátoch chýbajú soli alebo ióny prvkov. Tieto komponenty sú pre biologické procesy rovnako dôležité ako minerály a vitamíny pre človeka. Ak vaším vodám tieto prvky chýbajú, je potrebné ich dávkovať. Tento záver vyplynul aj po našej návšteve ruského partnera, ktorému sa postupne zhoršovala účinnosť čistenia odpadových vôd vysokozaťažovaným anaeróbnym IC reaktorom.

21.3.2019

Hydrotech bol ocenený za dlhoročný rozvoj vodného hospodárstva v priemysle

Na základe dlhoročnej existencie a participácii našej firmy Hydrotech a.s. v oblasti čistenia komunálnych a priemyselných odpadových vôd bola ocenená cenou za rozvoj vodného hospodárstva v priemysle. Na 50. konferencii vodohospodárov v priemysle ju prevzal bývalý riaditeľ slovenskej časti Hydrotechu pán Dušan Vančo. Ocenenie si naša firma váži a pokračuje v snahe túto oblasť ďalej rozvíjať a zveľaďovať.

14.3.2019

Dokončení projektu Unipetrol - odstraňování vanadu

Aktuality z České republiky. Hydrotech dokončil projekt pre zákazníka Unipetrol, ktorý sa zameriava na výrobu rafinérskych produktov, agrochemikálií a iných chemikálií. Hydrotech sa postaral o odstraňovanie vanádu, ktorý sa pri výrobe používa.

1.3.2019

Účast našich zaměstnanců na běžkařských závodech Vodohospodářská třicítka

Aktuality z České republiky. 19. ledna 2019 se konal již 44. ročník zimní Vodohospodářské třicítky amatérského závodu jednotlivců v běhu na lyžích, který pořádá Spolek Zimní vodohospodářská třicítka pod záštitou Povodí Odry, státní podnik. HYDROTECH s. r. o. úspěšně reprezentovalo 5 zaměstnanců. Jeden z nich se ve své kategorii umístil na krásném 5. místě z 93. Závod se běžel na tratích 30 km muži a 20 km ženy v okolí osady Rejvíz v Hrubém Jeseníku. Letos mimořádně přálo počasí, bylo dost sněhu, trasa byla upravená a po celou dobu závodu svítilo sluníčko.

22.2.2019

Starostlivosť o nášho zákazníka Rajo, a.s.

Od spustenia čistiarne pre mliekareň Rajo, a.s. ubehlo už niekoľko mesiacov. Tešíme sa, že vo veľmi veľkej miere sú predpísané limity spĺňané a čistiareň funguje. Neoceniteľným benefitom je, že Hydrotech a Rajo sú takmer susedmi, a aj preto túto čistiareň pravidelne navštevuje náš servis a chemický technológ. Snaha o dobré vzťahy so zákazníkmi je predsa to, o čo sa aj naša firma snaží.

15.2.2019

Výlet v Brazílii a kontrola priebehu prípravy konštrukcie IC reaktora

Keďže sa naša firma snaží o čo najhladší priebeh amerického projektu, zástupca riaditeľa bol vyslaný skontrolovať priebeh výroby častí anaeróbneho IC reaktora do Brazílie. Popri exkurzii vo výrobe sa uskutočnili stretnutia s vedením našich partnerov z firmy Paques. Vychutnať si chvíľku brazílskeho leta uprostred slovenskej zimy by si vedel predstaviť asi ktokoľvek.

8.2.2019

Priateľská návšteva vedenia Hydrotechu u našich partnerov v USA

Pred vývozom a začatím montáže v Severnej Dakote vycestovalo vedenie Hydrotechu navštíviť našich partnerov za oceán. Cieľom stretnutia bolo najmä prehĺbenie vzťahov a naplánovanie kľúčových bodov projektu. Po príjemných, ale aj mierne náročných dňoch sa vedenie Hydrotechu vrátilo späť.

31.1.2019

Príprava na vývoz materiálu za „veľkú mláku“

V dielni Hydrotechu prebiehala počas posledných mesiacov intenzívna výroba, príprava a plánovanie dopravy technológie pre americký projekt. Stovky kilometrov naprieč Európou, nalodenie v poľskom prístave, cez oceán a tisíce kilometrov z východného pobrežia USA do Severnej Dakoty. Aby to nebolo také jednoduché, tak časť technológie putuje napríklad aj z Brazílie.

17.1.2019

Nábeh anaeróbneho reaktora pre škrobárenský podnik

Pred vyše dvoma rokmi sa postavila anaeróbno-aeróbna čistiareň odpadových vôd pre škrobárenský podnik v meste Kaluga južne od Moskvy. Po ustálení procesov vo výrobe sa pristúpilo k spúšťaniu vysokozaťažovaného anaeróbneho IC reaktora. Technológovia ruského, lotyšského a slovenského Hydrotechu sa stretli s viacerými ťažkosťami (nízka kvalita a aktivita granulovaného kalu, vyplavovanie kalu a pod.), avšak nakoniec sa proces podarilo ustáliť a čistiareň funguje výborne.

19.12.2018

Tradičné vianočné stretnutie zamestnancov

V predvianočnom čase sa tradične zamestnanci Hydrotechu a.s. stretli na decembrovom posedení. V rámci oficiálneho programu sa zhrnul uplynulý rok, spomenuli sa plány na ten nasledujúci, ocenili sa niektorí dlhoročný zamestnanci a popriali sa požehnané Vianoce v kruhu rodiny. Nasledovala neformálna časť s chutným jedlom, možnosťou spoločných aktivít a priestorom pre osobné rozhovory.

21.11.2018

Začiatok výstavby novej čistiarne na juhozápade Ruskej federácie

Ďalšie dielo zo sveta ideí, ktoré bolo realitou iba na projektovom papieri sa stáva hmotnou skutočnosťou. Čistiareň odpadových vôd pre škrobáreň na juhozápade Ruskej federácie s veľkosťou prislúchajúcou mestu s takmer 120 000 obyvateľmi je v procese výstavby a montáže technológie. Spustenie čistiarne a uvedenia diela do prevádzky sa plánuje na koniec jari roku 2019. Tak nech sa našim zamestnancom darí v práci počas ruskej zimy.

3.11.2018

Školenie programu Excel – 2. kolo

Začiatkom novembra sa zorganizovalo školenie programu Excel pre zamestnancov, ktorí sa nezúčastnili školenia v lete tohto roka. Školilo sa na úrovni „mierne pokročilí“ a prešli sa témy ako formátované tabuľky, rady údajov, typy formátovania, kontingenčné tabuľky a i. Veríme, že sa tým uľahčí práca naším zamestnancom a tešíme sa z rastu ich schopností aj v tomto smere.

21.10.2018

Úspešná kolaudácia čistiarne odpadových vôd v mliekarni Rajo a.s.

Úspešná kolaudácia čistiarne pre Rajo a.s. je za nami. Jeseň 2018 sa do archívu Hydrotechu zapíše s týmto prívlastkom. Po viac ako polročnom plánovaní, stavebných častiach, montáži technológie sa čistiareň rozbehla v automatickom režime a po návšteve kompetentných orgánov bol jej chod schválený. Momentálne je ČOV v skúšobnej prevádzke, kedy sa nastavujú posledné parametre na optimálne hodnoty. To všetko sa deje v kooperácií dodávateľa - Hydrotech a zákazníka - Rajo a.s..

19.10.2018

Hydrotech na konferencii Odpadové vody 2018 vo Vysokých Tatrách

Pretože sa oblasť čistenia a úpravy vody mení ako mnoho vecí a odborov na zemi, tak sa traja zamestnanci zo slovenského Hydrotechu a jeden kolega z českej sekcie zúčastnili na konferencii Odpadové vody 2018 vo Vysokých Tatrách. Cieľom bolo najmä vypočutie si a diskusia o rôznych témach spojených s čistením odpadových vôd (realizácia a prevádzkovanie ČOV, legislatíva, výskum a pod.) na Slovensku, v Českej republike a čiastočne v zahraničí. Druhou dôležitou oblasťou bolo udržiavanie živých vzťahov s odborníkmi z odboru a budovanie nových vzťahov.

16.10.2018

Jesenné neformálne stretnutie zamestnancov pri pečenom baranovi

Stáva sa už takmer tradíciou organizovať v Slovenskom sídle Hydrotechu jesenné stretnutie zamestnancov pri pečenom baranovi a iných pochutinách. Keďže Vinosady patria do vinohradníckeho regiónu nechýbalo ani dobré domáce víno. Vo firme sa teda myslí aj na komunitného ducha a necháva sa priestor aj na neformálne rozhovory o iných ako pracovných témach. Takéto poobedie nikdy nemôže byť na škodu.

1.10.2018

Účasť na výstave ECWATECH 2018 v Moskve

Ruská federácia patrí do zoznamu krajín, v ktorých máme zrealizovaných množstvo projektov a ďalšie sú v procese realizácie. Preto naša spoločnosť so slovenskou a ruskou sekciou strávili niekoľko dní v Moskve na medzinárodnej výstave ECWATECH 2018. Naši vedúci zamestnanci sa stretli s viacerými známymi zákazníkmi a diskutovalo sa s mnohými ďalšími návštevníkmi, ktorí prejavili záujem informovať sa, poradiť alebo sa iba pozhovárať o čistení odpadových vôd.

14.9.2018

Vývoz materiálu na realizáciu najčerstvejšieho projektu v Rusku

Pomaly sa schyľuje k montáži technológie čistiarne na jednom z našich najčerstvejších projektov v Ruskej Federácii. Areál u nás vo Vinosadoch je plný hotových alebo vyrábajúcich sa nádrží, elektrických rozvádzačov alebo aj dovezených strojov. Pomaly sa všetko pripravuje na vývoz a dlhú cestu smerom na východ.

14.9.2018

Ako sa stať guru v práci s programom Excel

V rámci zlepšovania kvality a efektivity práce našich zamestnancov sa zorganizovalo dvojdňové školenie o práci s programom Microsoft Excel, ktorý viedol odborný školiteľ. Mnoho zamestnancov si pochvaľovalo úroveň, flexibilitu a praktickosť kurzu. V blízkej budúcnosti nás čaká ešte jedno identické školenie pre zamestnancov, ktorí sa prvého kurzu nezúčastnili.

7.9.2018

Riešenie odvodňovania kalu u nášho zákazníka návštevou našich technológov

Hlavným cieľom na čistiarni odpadových vôd v továrni na výrobu prísad do pečenia, cukroviniek, mliečnych výrobkov a pod. bolo vyriešiť nedostatočné odvodňovanie prebytočného kalu vznikajúceho na flotačnej jednotke a v biologickom systéme. Po našej návšteve odvodnený kal nebol tekutý, ale mal konzistenciu pasty. Rovnako sa zlepšila aj kvalita odstredenej vody na odstredivke – fugátu.

21.8.2018

Stretnutie slovenského a ruského Hydrotechu vo Vinosadoch

Na začiatku júla sme vo Vinosadoch zorganizovali stretnutie slovenských a ruských kolegov. Cieľom stretnutia bola výmena skúseností z realizácie projektov v Ruskej federácii. Na stretnutí sa okrem technických detailov diskutovali aj témy spojené s organizáciou vývozu, výstavby a montáže. Takéto stretnutie budeme organizovať pravidelne. Veríme, že sme sa takýmto spôsobom posunieme k efektívnejším a kvalitnejším službám pre našich zákazníkov.

13.8.2018

Liehovar USA

Po niekoľkých mesiacoch sme ukončili prácu s poloprevádzkovým vysoko zaťažovaným anaeróbnym IC reaktorom. V zadaní nás zákazník žiadal o preskúmanie možnosti spracovania odpadových vôd anaeróbnym spôsobom pre vznikajúci americký liehovar. Potvrdilo sa, že vody z tejto výroby sú dobrým substrátom a účinnosť čistenia dosahovala hodnoty až okolo 90 %. Našu firmu zaujíma či a ako bude napredovať realizácia tohto projektu.

4.7.2018

Ruská federácia

Niekoľko kolegov z projekcie vycestovalo do Ruskej federácie. Jedna skupina, aby navštívila zákazníkov vo Volgograde, kde o niekoľko mesiacov bude Hydrotech realizovať jednu z najväčších a najkomplikovanejších priemyselných čistiarní odpadových vôd vo svojej histórii. Druhá časť kolegov odišla do mestečka Kozhevnikovo na čistiareň miestneho pivovaru, kde sú inštalované okrem iného aj membránové filtračné moduly (MBR systém).

13.6.2018

Stretnutie všetkých riaditeľov skupiny HYDROTECH

Po dlhom čase sa podarilo uskutočniť stretnutie všetkých riaditeľov firiem skupiny HYDROTECH. Stretnutie sa uskutočnilo v Hoteli Zochova Chata. Na stretnutí sme privítali riaditeľov HYDROTECHov z Ruska, Lotyšska, Českej republiky, Slovenska a Poľska. Stretnutia sa zúčastnil aj prezident skupiny pán Ioannis Hadjivassilis a členovia predstavenstva HYDROTECH, a.s. - pán Dušan Vančo a pán Chrysanthos Mavrommatis.

13.5.2018

Slovensko - české stretnutie HYDROTECH

Síce po dlhšej prestávke ale predsa sa podarilo zorganizovať stretnutie našich a českých kolegov. Tentokrát bola organizácia stretnutia v rukách slovenského Hydrotech-u, preto sme stretnutie usporiadali v kráľovskom meste Skalica neďaleko slovensko-českých hraníc. Po obhliadke mesta a výrobne tradičného Skalického trdelníka nasledoval kultúrny program s ochutnávkou vína. Napriek daždivému počasiu stretnutie bolo hodnotené veľmi dobre. Tešíme sa na nasledujúce stretnutie v Českej republike.

13.4.2018

Nové ekologické kosačky

Po vydarenom minuloročnom chove malej skupinky baranov sme sa do toho pustili opäť. Už niekoľko týždňov sa za budovou nášho skladu a laboratória pasie malé stádo. Okrem mnohých iných výhod prinášajú so sebou tieto zvieratá aj jemne pokosený trávnik. S miernou predstavivosťou potom pripomína trávniky v záhradách Versailles.