News

5.3.2021

Chutné pečivo a tvorba odpadní vody při jeho výrobě

Ve fázi realizačního projektu je i čistírna odpadních vod pro pekařský průmysl. Čistírna kapacitně představuje ČOV pro město s cca 22 000 obyvateli. Technologicky je čistírna rozdělena na dvě části. První část je mechanická, sestávající z rotačního síta, akumulační nádrže a flotace. Hlavní funkcí je odstranění větších částic z odpadních vod, vyrovnání kvality vod a odstranění části znečištění. Druhou částí ČOV je biologický stupeň, ve kterém se voda pomocí aktivovaného kalu (mikroorganismy) vyčistí na požadované parametry.

26.2.2021

Od poloprovozního testu k realizaci

Vzorovým příkladem návrhu a postupné realizace předčištění průmyslových odpadních vod je projekt na čištění odpadních vod z textilního průmyslu. Jde o výrobu textilií používaných zejména pro horkovzdušné balóny. Nejvíce znečištění přichází z linky barvení. Tento projekt začal poloprovozních testem čištění odpadních vod na flotaci, který trval necelé 2 měsíce. Během této doby se prokázala schopnost technologie odpadní vody čistit, a tak si zákazník objednal ověřené řešení.

24.2.2021

Odpadní voda z výroby střeliva

Jeden z aktuálních zákazníků je zajímavý tím, že vyrábí střelivo. Přímo ve výrobě nejsou produkovány žádné průmyslové odpadní vody, ale nějaký objem je produkován zaměstnanci a přilehlými výrobami. V návrhu projektu šlo o co nejefektivnější využití stávajících nádrží a přeměnu biofilmovej technologie na konvenční systém provzdušňování a míchaných nádrží se suspendovaným aktivovaným kalem.

10.2.2021

Obec, která potřebuje rekonstrukci čistírny odpadních vod

V okolí hlavního města Slovenska je známý fenomén, že v něm i v městečkách v jeho okolí počet obyvatel narůstá. Tato situace ovlivňuje celou infrastrukturu a vplývá i na požadavky na kanalizaci a kapacitu čistíren odpadních vod. Právě proto se Hydrotech v posledním období věnoval vypracování realizačního projektu pro jednu obec v okolí Bratislavy. V projektu šlo o vybavení nové linky ČOV, navýšení zásoby kalu, který znečištění odstraňuje a modernizaci vybavení.

22.12.2020

Rekonstrukce stíracího zařízení dosazovací nádrže pro ČOV s kapacitou až 1 000 m3/h

Od listopadu 2020 je v trvalém provozu systém stírání dna dosazovací nádrže pro významného producenta rafinérských, petrochemických a agrochemických produktů. Jelikož se jedná o průtok 1 000 metrů krychlových za hodinu, je velmi důležitá každá rekonstrukce a důsledná péče o technologické zařízení.

10.12.2020

Úspěšné dokončení intenzifikace ČOV pro maso zpracovávající průmysl

Zpracování masa a výroba různých výrobků z této suroviny, jako například šunka nebo uzené výrobky, produkuje odpadní vody se silným znečištěním. Jejich množství se může vyšplhat i na 800 metrů krychlových za den. Takovou kapacitu má čistírna odpadních vod, kterou Hydrotech nedávno dokončil a spustil do provozu. Proces čištění je vyskládaný z mechanického předčištění na rotačním sítu a flotační jednotce. Dočištění probíhá v biologickém stupni ČOV a na pískových filtrech. Intenzivně jsme se na tomto projektu zaměřili i na odstraňování zápachu, který je pro takové vody typický.

19.11.2020

Návrh vysoce zatížené sedimentační nádrže v papírenském průmyslu

Projekt, kterému předcházely ne právě triviální testy sedimentace, postupně dostává tvář projektové dokumentace. Jde o předčištění odpadních vod ze zpracování sběrového papíru a jeho opětovného využití. V tomto případě jde o předčištění odpadních vod sedimentací v dosazovací nádrži a následné vypouštění do městské kanalizace. Typické pro vody z tohoto průmyslu jsou nerozpuštěné látky, které jsou poměrně těžké a velmi dobře a rychle sedimentují. Proto je v návrhu dosazovací nádrž, která i při vysokém zatížení bude efektivně odstraňovat velkou většinu nerozpuštěných látek.

5.11.2020

Vyčištěná odpadní voda bude použita zpět ve výrobě škrobárny

V současnosti se do provozu spouští terciární dočištění odpadních vod produkovaných z výroby škrobu. Tato část čistírny se staví pár let po tom, co tam Hydrotech vybudoval dobře fungující biologickou anaerobno-aerobní čistírnu odpadních vod. Cílem terciárního stupně je dočištění biologicky vyčištěné vody na takové parametry, aby se voda mohla opětovně využívat ve výrobním procesu. Je to elegantní řešení, protože zákazník je momentálně omezován nedostatkem čisté vody na vstupu do fabriky. Technologie sestává z adsorpce znečištění na aktivním uhlí, koagulace, sedimentace, filtrace a dezinfekce UV zářením.

23.10.2020

Začali se projekční práce na velkém projektu pro pivovar

Hydrotech má za sebou realizaci několika čistíren odpadních vod pro pivovary. I proto získal nový projekt pro velký pivovar s kapacitou 5 500 m3 odpadních vod za den, který produkuje znečištění jako město o velikosti 225 000 obyvatel. V současnosti probíhá intenzivní práce na projektování. To zahrnuje vypracování specifikace strojů a zařízení, technické zprávy, podkladů pro automatizaci, výrobních výkresů a mnoho jiných důležitých dokumentů. Intenzivní jsou i porady a diskuse na různá témata od použitých strojů, přes jejich aplikaci, kapacitu a umístění. Je zajímavé sledovat, jak se čistírna postupně staví v myšlenkách projektantů.

16.10.2020

Zhodnocení stavu čistírenského procesu v průmyslu na zpracování masa

Za poslední období se k nám již několikáté dostal sektor z oblasti zpracování masa. Tentokrát šlo o zhodnocení způsobu předčištění již existujícího systému flotace a biologického čištění. Druhou částí byl návrh na zvýšení účinnosti čištění s výhledem do budoucna v případě navýšení výrobních kapacit. Je vždy nesmírně důležité zhodnotit, jaké možnosti pro vypouštění vod máte k dispozici. Většinou je to vypouštění vod do recipientu, do veřejné kanalizace a v posledních letech je to stále více snaha o opětovné využívání vyčištěné vody ve výrobě.

8.10.2020

Ukončení poloprovozních testů v textilním průmyslu

Po několikatýdenním poloprovozním testování předčištění odpadních vod z textilního průmyslu, použitím flotační jednotku, jsme testování ukončili s pozitivními závěry. Během testování se ukázalo, že organické znečištění ve formě CHSK je možné odstranit více než o 70 %. Stejně všechny ostatní sledované parametry (barva, nerozpuštěné látky, FOG apod.) Byly po předčištění pod kanalizačními limity. Zajímavým poznatkem z testů je, že kal vznikající ve flotaci je možné mechanicky odvodnit přibližně na úroveň 25% sušiny, což může představovat zajímavé úspory ve spojení s jeho likvidací.

30.9.2020

Ukončené poloprovozní testy s odpadními vodami z výroby bioetanolu

Ukončili jsme takzvané pilotní testy v poloprovozním rozměru, při kterých se zpracovávalo několik desítek litrů odpadních vod z výroby etanolu za den. Testovaný byl komplikovanější systém celé kaskády čištění odpadních vod. Hlavní částí byl vysoko zatěžovaný anaerobní reaktor využívající granulovaný kal a produkující energeticky bohatý bioplyn z odstraněného znečištění. Dalšími sledovanými parametry byla koncentrace sulfanu v bioplynu a účinnost srážení vysokých koncentrací fosforu. Před vstupem do anaerobního reaktoru byly vody předčištěny zbavením pevného podílu vysrážením a filtrováním. Po anaerobním stupni byla zařazena aerobní část čištění, která zabezpečovala dočištění vod, eliminaci vysokých koncentrací dusíku a přípravu vody pro zpětné využívání v procesu výroby.

18.9.2020

Jak vyřešit přetíženou, nebo nefunkční dosazovací nádrž?

Pro pivovar v české republice se dokončil projekt instalace druhé dosazovací nádrže. Protože pivo patří k oblíbeným nápojům, příčinou je zvýšená kapacita výroby a s ní spojená vyšší produkce odpadních vod. Druhá dosazovací nádrž je vybavena automatickým stíráním dna nádrže pro shrabování usazeného kalu a taktéž stíráním hladiny se sběrným korýtkem plovoucích nečistot. Odtokové žlaby budou instalovány po obvodu nádrže s „v“ přepadem a ochrannou nornou stěnou pro zamezení úniku plovoucích nečistot a kalu. Tímto způsobem se odlehčí stávající dosazovací nádrž a zintenzivní proces separace kalu od vyčištěné vody.

10.9.2020

Čištění odpadních vod ze zpracování masa – příklad čistírny 2

V posledních dnech začala práce na intenzifikaci a dostavbě čistírny odpadních vod pro našeho zákazníka, který je jedním z nejvýznamnějších výrobců šunky a masných specialit na českém trhu. Změny v procesu čištění nastaly z důvodu potřeby zvýšení kapacity čistírny odpadních vod, ale také i kvůli zvýšeným požadavkům na čistotu vody odtékající do recipientu, hlavně v parametru celkového dusíku. Nová ČOV se bude skládat z předčištění surových vod na flotační jednotce, která zajistí redukci znečištění fyzikálním způsobem. Dalším krokem bude biologické čištění, které odstraní zbylé organické a velkou část znečištění dusíkem ve dvoustupňovém uspořádání denitrifikace – nitrifikace. V čistící lince je zařazena i písková filtrace na dočištění vod, na úroveň BAT (Best Available Technology).

30.7.2020

Maso a čištění odpadních vod z jeho zpracování- příklad čištění 1

V těchto dnech se dokončuje čistírna pro zákazníka vyrábějícího čerstvé opracované maso, uzené výrobky, masné speciality a lahůdkové výrobky studené a teplé kuchyně. Jedná se o nevelké vodohospodářské dílo, jehož primárním cílem je předčistit odpadní vodu na takové parametry, které splňují kanalizační řád a mohou poté natékat do veřejné kanalizace a dále na čistírnu odpadních vod. Technologie se skládá ze čtyř částí- mechanického předčištění, vyrovnávání výkyvů v kvalitě a množství vod vyrovnávací nádrží, dále flotace, která odstraní část z obsaženého množství znečištění z vody fyzikálním procesem ve formě flotačního kalu a posledním stupněm je kalové hospodářství, kde se shromažďuje flotační kal před odvozem k dalšímu zpracování.

14.7.2020

Blíží se období sběru hroznů a výroby vína- Jak se dají čistit odpadní vody z tohoto odvětví.

Minulý měsíc naše společnost dokončila projekt pro českého producenta vína. Jednalo se o instalaci vysoko zatěžovaného anaerobního reaktoru a následného aerobního stupně čištění, které jsou na vstupu chráněné mechanickým předčištěním. Produkce znečištění v odpadních vodách se v průměru vyrovná městě s 20 000 obyvateli. Velkou výhodou tohoto typu čištění je produkce bioplynu ze znečištění. Dokončení dílo je právě uváděno do provozu, bylo přivezeno několik cisteren granulovaného anaerobního kalu z různých zdrojů. Čistírna tedy začíná své aktivní působení v čištění vod. Předčištěné vody jsou zaústěné do městské kanalizace, a tak pokračují na další zpracování. Na komunální čistírnu odpadních vod.

30.6.2020

Bioetanol a čištění odpadních vod

V posledních dnech se připravují potřební věci na poloprovozní testování zpracování odpadních vod z výroby bioetanolu. Testování bude probíhat několik týdnů. Cílem je ověřit zpracování části odpadních vod anaerobním způsobem., při kterém z odpadních vod vzniká energeticky bohatý bioplyn. Momentálně se připravují potřebné nádrže, jejich propojení, potřebné chemikálie na analýzy a další vybavení. Všechno toto vybavení bude v blízké době odesláno k zákazníkovi, kde budou naši technologové poloprovozní pokus řídit.

18.6.2020

Sedimentační testy pro odpadní vody s vysokým obsahem nerozpuštěných látek

V naší laboratoři proběhly testy sedimentačních rychlostí s odpadními vodami vznikajícími při výrobě papíru a zpracování sběrového papíru. Tyto vody jsou charakteristické vysokým obsahem nerozpuštěných látek. Jednou z prvních technologií jejich čištění je separace nerozpuštěných látek, nejčastěji sedimentací. Pro optimální návrh byly provedeny testy, na jejichž základě byla vyspecifikována potřebná velikost sedimentační nádrže.

4.6.2020

Komplexní zkoušky v plném proudu

I při aktuální situaci v naší firmě nezahálíme a připravujeme na spuštění čistíren odpadních vod pro pekárnu poblíž Dunajské Středy. Jak to před spuštěním pravidelně bývá, v průběhu komplexních zkoušek jsme zkoušeli správnost elektrického zapojení všech strojů, jejich komunikaci se řídícím systémem, nastavovali jsme parametry měřících zařízení (hladinoměry, pH a kyslíkové sondy, průtokoměry atp). Na spuštění větších strojů jsme jako asistenci pozvali i další partnery a dodavatele jednotlivých zařízení pro bezproblémový náběh zařízení.

20.5.2020

Rekonstrukce sedimentační nádrže v procesu čištění odpadních vod.

V nejbližších měsících proběhne rekonstrukce dosazovací nádrže na ČOV našeho zákazníka z petrochemického průmyslu. Pro čistírnu je dobře fungující sedimentace jedním z klíčových procesů. A to i díky jejímu umístění, kdy se zařazuje obvykle jako poslední fáze čištění vody, kde se oddělí kal s naakumulovaným znečištěním. Projekt se zabývá mírnými stavebními úpravami a instalaci úplně nového zařízení shrabování kalu na dně dosazovací nádrže.

5.5.2020

Zvýšení koncentrace kyslíku v nádržích ČOV

Hydrotech získal nový projekt na rekonstrukci části aerobního čištění odpadních vod. Jedná se o klíčový úsek, který zabezpečuje dodávku vzduchu do biologické části ČOV. Práce budou obsahovat výměnu aeračního systému a rozvodu vzduchu, dodávku nových dmychadel s programem řízení výkonu dmychadel na základě koncentrace rozpuštěného kyslíku v aktivačních nádržích. Dostatek kyslíku v systému je nezbytná podmínka pro zabezpečení odbourání znečištění z odpadních vod.

22.4.2020

Mlékárna, čistírna odpadních vod a kalové hospodářství

V mlékárně na Moravě HYDROTECH instaloval nové zařízení na odvodnění kalu vznikajícího při čištění odpadních vod. Jde o pomaloběžný šnekový lis, který může čerpat i kal s nízkými koncentracemi, a teda přímo z nádrží. Účinnost procesu závisí od kvality kalu na vstupu do technologie. Výrobce udává možnost dosáhnout sušinu na výstupu od 15 do 30 %. V některých případech tento typ odvodňovací technologie vychází investičně výrazně lépe než běžně dodávaná technologie - například odstředivky.

7.4.2020

HYDROTECHu záleží na zvyšování bezpečnosti u zákazníků

Bezpečnost na pracovišti je jednou z důležitých témat každého zaměstnavatele. Dlouholetý zákazník naší firmy oslovil HYDROTECH, aby navrhl a zrealizoval opatření, které zvýší bezpečnost při stáčení chemikálie – síranu železitého na ČOV. Řešení spočívalo v instalaci manuálních ventilů se snímáním polohy v místě stáčení chemikálie, dále se instalovaly nové bezpečnostní pneumatické ventily a k stáčecímu místu se instalovaly nové displeje se sledováním hladiny v zásobnících síranu.

27.3.2020

Seminář o výbušných atmosférách

Vznik výbušných atmosfér hrozí i na čistírnách odpadních vod. Týká se to především technologií, které využívají anaerobní bakterie a při čištění produkují bioplyn obsahující metan. Právě kvůli projektům takovéhoto charakteru se většina našich technologů zúčastnila odborného semináře. Obsahem školení bylo hodnocení rizik spojených se vznikem výbušného prostředí a jeho zamezení nebo eliminaci.

18.10.2019

Zpracování brambor taky potřebuje řešit čištění odpadních vod

Jeden z největších zpracovatelů brambor v České Republice se rozhodl investovat do revitalizace svých odpadních vod. Myšlenkou celého projektu bylo vyčištění a opětovné využití odpadních vod na užitkové využití. Tyto vody z loupání a mytí brambor jsou kromě biologického znečištění zatíženy zejména nerozpuštěnými látkami v jednotkách až desítkách gramů na litr. Technologie se skládá z mechanického předčištění, z biologické částí systémem denitrifikace-nitrifikace, terciárním dočištěním v podobě pískové filtrace a hygienizace vod pomoci UV záření. Kalové hospodářství je řešeno dekantační odstředivkou. Zatížení této čistírny je dle ekvivalentních obyvatel 426 EO. Hydraulická kapacita je dimenzovaná na 100 m3/den. Účinnost čištění je v parametrech celkového dusíku více jak 90 %, CHSK více jak 95%, v parametru BSK5 více jak 99%, v parametru nerozpuštěných látek více jak 99,99...

16.8.2019

Zvýšení kapacity čistírny odpadních vod v podniku PIKA Bzenec

Během 32. týdne roku 2019 se chystá najetí nového IC reaktoru v konzervárně PIKA Bzenec. Závod rozšiřuje svou výrobu s čímž souvisí i zvýšené hydraulické zatížení odpadními vodami. Z tohoto důvodu se zákazník rozhodl pro intenzifikaci, která zahrnuje rozšíření stávajícího anaerobního reaktoru o nový reaktor stejného objemu. Součástí akce je i instalace výkonnějších čerpadel pro reaktory, nového bioplynového hospodářství (plynojem s hořákem přebytečného bioplynu), zvýšení kapacity louhového hospodářství, čištění odpadní vzdušiny i výměna aeračního systému v postaeračních nádržích. Intenzifikací se navýší kapacita zpracovávaných odpadních vod ze 733 m3/den na 1 100 m3/den a látkové zatížení vzroste z 5 000 kg/d na 7 500 kg/d při účinnosti odstranění CHSK 85 %.

11.6.2019

Teambuilding HYDROTECH s. r. o.

Dne 25. dubna 2019 již tradičně proběhlo sportovní odpoledne s grilováním. Nejprve jsme si zahráli naši oblíbenou hru Kubb, a to pod vedením zkušené hráčky Lenky Šilhánkové. Pak jsme si zastříleli ze vzduchovky, a nakonec si pochutnali na výborném grilovaném masu spolu s vychlazeným pivem. Takováto setkání vždy přispějí k neformální komunikaci mezi kolegy, a to včetně spolupracovníků z pražské kanceláře. Už teď se těšíme na další podobná setkání.

14.3.2019

Dokončení projektu Unipetrol - odstraňování vanadu

Aktuality z České republiky. Hydrotech dokončil projekt pre zákazníka Unipetrol, ktorý sa zameriava na výrobu rafinérskych produktov, agrochemikálií a iných chemikálií. Hydrotech sa postaral o odstraňovanie vanádu, ktorý sa pri výrobe používa.

1.3.2019

Účast našich zaměstnanců na běžkařských závodech Vodohospodářská třicítka

Aktuality z České republiky. 19. ledna 2019 se konal již 44. ročník zimní Vodohospodářské třicítky amatérského závodu jednotlivců v běhu na lyžích, který pořádá Spolek Zimní vodohospodářská třicítka pod záštitou Povodí Odry, státní podnik. HYDROTECH s. r. o. úspěšně reprezentovalo 5 zaměstnanců. Jeden z nich se ve své kategorii umístil na krásném 5. místě z 93. Závod se běžel na tratích 30 km muži a 20 km ženy v okolí osady Rejvíz v Hrubém Jeseníku. Letos mimořádně přálo počasí, bylo dost sněhu, trasa byla upravená a po celou dobu závodu svítilo sluníčko.

14.9.2018

Vývoz materiálu pro realizaci nejnovějšího projektu v Rusku

Pomalu se dostáváme k bodu kde shromážďujeme technologie jednoho z našich nejnovějších projektů v Ruské federaci. V naší společnosti ve Vinosadě na Slovensku je plno hotových nebo nedokončených nádrží, elektrických rozvaděčů a dokonce i dovážených strojů. Vše se připravuje na export a dlouhou cestu na východ.

14.9.2018

Jak se stát guru v práci s aplikací Microsoft Excel

Za účelem zlepšení kvality a efektivity práce našich zaměstnanců bylo zorganizována dvoudenní školení o práci s Microsoft Excel vedené profesionálním trenérem. Mnoho zaměstnanců chválilo úroveň, flexibilitu a praktičnost kurzu. V blízké budoucnosti očekáváme další podobné školení pro zaměstnance, kteří se nezúčastnili prvního kurzu.

7.9.2018

Řešení odvodňování kalů u našich zákazníků návštěvou našeho technologa

Hlavním cílem čistírny odpadních vod v továrně pro výrobu pekařských přísad, cukrovinek, mléčných výrobků a dalších bylo vyřešit nedostatečné odvodnění přebytečného kalu pocházejícího z flotační jednotky a biologického systému. Po naší návštěvě nebyl odvodněný kal tekutý, ale měl konzistenci pasty. Byla také zlepšena kvalita odstředěné vody na odstředivce - odkaze.

21.8.2018

Setkání slovenských a ruských Hydrotechů ve Vinosadě

Na začátku července jsme uspořádali setkání slovenských a ruských kolegů ve Vinosadách. Schůzka se zaměřila na výměnu zkušeností z realizace projektů v Ruské federaci. Na schůzi se kromě technických podrobností zabývaly i tématy spojené s organizací exportu, výstavby a montáže. Tuto schůzku pravidelně pořádáme. Věříme, že pro naše zákazníky budeme pokračovat v efektivní a kvalitní službě.

13.8.2018

USA Distillery

Po několika měsících jsme dokončili práci s malým měřítkem anaerobního IC reaktoru s vysokým zatížením. V zadání nás zákazník požádal, abychom vyšetřili možnost čištění odpadních vod anaerobně pro vznikající americkou lihovarnu. Bylo potvrzeno, že voda z této výroby je dobrým substrátem a efektivita zpracování je kolem 90%. Naše společnost má zájem o to, zda a jak bude realizace tohoto projektu postupovat.

4.7.2018

Ruská Federace

Několik kolegů z našeho oddělení designu cestovalo do Ruské federace. Jedna skupina navštíví zákazníky ve Volgogradu, kde společnost Hydrotech realizuje v historii jednu z největších a nejmodernějších průmyslových čistíren odpadních vod. Druhá část kolegů šla do města Kozhevnikovo pro místní pivovar, kde byly instalovány membránové filtrové moduly (systém MBR).

13.6.2018

Setkání všech ředitelů společnosti HYDROTECH

Po dlouhé době se konalo setkání všech ředitelů skupiny HYDROTECH. Setkání se uskutečnilo v hotelu Zochova Chata na Slovensku. Na schůzi jsme přivítali ředitele společnosti HYDROTECH z Ruska, Lotyšska, České republiky, Slovenska a Polska. Zasedání se zúčastnil také předseda skupiny Ioannis Hadjivassilis a členové představenstva HYDROTECH, a. S. - pan Dušan Vančo a pan Chrysanthos Mavrommatis.

13.5.2018

Česko-slovenské setkání HYDROTECH

I po dlouhé přestávce se nám podařilo uspořádat setkání našich a českých kolegů. Tentokrát uspořádání schůze bylo v rukou slovenského Hydrotechu, proto jsme uspořádali setkání v královském městě Skalica poblíž slovensko-české hranice. Po prohlídce města a produkci tradičního pečiva s názvem Skalický trdelník následoval kulturní program s ochutnávkou vín. Navzdory deštivému počasí bylo setkání hodnoceno velmi dobře. Těšíme se na další setkání v České republice.

13.4.2018

Nové organické sekačky

Po úspěšném loňském chovu malé skupiny jehňat jsme opět letos začali. Už několik týdnů se prochází za skladištěm a laboratoří malé stádo. Kromě mnoha dalších výhod přinášejí tato zvířata jemný trávník. S lehkou představivostí nám připomíná trávníky ve Versaillesových zahradách.