Blog

Finančná pomoc štátu na výstavbu alebo rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd. Ako na to?

V tomto roku môžete získať až 200 000 € od štátu, ak ste ochotní podieľať sa na projekte aspoň piatimi percentami financií z vlastných zdrojov.

Ak premýšľate nad spôsobom, ako získať finančnú pomoc na aktivity spojené s výstavbou, rekonštrukciou, intenzifikáciou čistiarne odpadových vôd alebo s využitím odpadového tepla, tento článok môže byť pre vás dobrým sprievodcom naprieč nanou témou.

Štát poskytuje finančné prostriedky žiadateľom vo forme dotácií alebo úverov prostredníctvom Envirofondu. Tento fond je primárne zriadený za účelom uskutočňovania štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie. V ďalšom texte sa užšie venujeme len dotáciám pre čistiarne odpadových vôd.

Kto môže o dotáciu žiadať

Envirofond vymedzuje dve kategórie žiadateľov, ktoré sa následne ďalej delia. Základné dve skupiny sú:

 1. Najmenej rozvinuté okresy, ktoré sú v zozname vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny – Bardejov, Gelnica, Kežmarok, Košice – okolie, Levoča, Lučenec, Medzilaborce, Michalovce, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Snina, Sobrance, Stropkov, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou.
   
 2. Regióny mimo najmenej rozvinutých okresov.

Keďže do týchto kategórií patrí každý, poďme si špecifikovať, kto vôbec môže žiadať o túto štátnu podporu. Môže to byť obec, rozpočtová organizácia, samosprávny kraj, príspevková organizácia, OZ, záujmové združenie právnických osôb, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie.

Projekty pre Najmenej rozvinuté okresy

Ak patríte do palety žiadateľov a patríte do prvej skupiny (1.), môže vás zaujímať ďalšie jednoduché delenie, do ktorého sa môžete začleniť:

 1. rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcej čistiarne odpadových vôd (Činnosť BK1AP),
   
 2. mestá a obce s približne 2 000 až 10 000 obyvateľmi si môžu zažiadať o príspevok na stavbu, rekonštrukciu alebo intenzifikáciu komunálnej čistiarne odpadových vôd (Činnosť BK2AP).
   
 3. podpora projektov umiestnených vo vodohospodársky významných oblastiach. Žiadateľ môže požiadať o dotáciu na stavbu alebo rekonštrukciu ČOV (Činnosť BK3AP),
   
 4. v tomto bode ide o podporu aglomerácií približne do 2 000 obyvateľov – stavba a rekonštrukcia čistiarne (Činnosť BK4AP),
   
 5. podpora je určená na rozšírenie alebo rekonštrukciu existujúcej stokovej siete (Činnosť BK5AP).

Projekty pre Regióny mimo najmenej rozvinutých okresov

Podobne ako pre prvú skupinu žiadateľov, aj pre druhú skupinu (2.) platí vyššie spomenuté rozdelenie. Avšak tu sa delenie pre každý vyššie uvedený bod (A,B,C,D,E) ešte rozširuje na:

 1. projekty, ktorých aktivity spojené so stavbou, rekonštrukciou alebo intenzifikáciou ČOV sa už začali a úroveň rozostavanosti projektu je 85,01 % a viac (Činnosti BK1a, BK2a, BK3a, BK4a, BK5a),
   
 2. projekty, ktorých aktivity už začali a úroveň rozostavanosti projektu je od 60,01 % do 85 % (Činnosti BK1b, BK2b, BK3b, BK4b, BK5b),
   
 3. projekty, ktorých aktivity už začali a úroveň rozostavanosti projektu je od 0,0 % do 60 % (Činnosti BK1c, BK2c, BK3c, BK4c, BK5c).

Rozostavanosť projektu pred podaním žiadosti sa meria podľa zatiaľ vynaložených nákladov k celkovým nákladom projektu. Následne sa zatriedi do zodpovedajúcej skupiny.

Pravidlá a povinnosti

Pre obe skupiny žiadateľov (aj pre žiadateľov z oblastí najmenej rozvinutých okresov, aj pre žiadateľov z oblastí mimo najmenej rozvinutých okresov) platí niekoľko pravidiel a povinností, ktoré súvisia so žiadosťou, jej podávaním a následnou realizáciou.

Všetky tieto pravidlá a podmienky môžete nájsť na stránkach environmentálneho fondu v časti Špecifikácia činností podpory na rok 2020. My vám v najbližších riadkoch uvádzame len niekoľko základných a dôležitých údajov.

Jednou z významných informácií je, že dotácia bude vyplatená spätne, teda až po realizácii projektu.

Zároveň je prijímateľ povinný zabezpečiť 5-ročnú udržateľnosť projektu. To znamená, že po dobu piatich rokov musí čistiareň alebo stoková sieť aktívne spĺňať svoju úlohu.

Príjemca dotácie je tiež povinný zabezpečiť finančné prostriedky vo svojich rozpočtoch na prevádzku, údržbu a servis realizovaného projektu. Rovnako realizované aktivity projektu musia zostať po túto dobu vo vlastníctve príjemcu dotácie.

Počas doby udržateľnosti projektu bude dodržiavanie podmienok, za ktorých bola dotácia poskytnutá, monitorované. Spôsob kontroly bude najmä vo forme vedenia evidencie a uchovávania dokladov o využívaní predmetu dotácie, podávania správ a podobne.

Čo do podpory projektu nepatrí

Možnosť podpory sa netýka domových ČOV, nákladov v rámci prípravy projektu, nákladov na nehmotný majetok (softvér, licencie a i.), nákladov mimo rozpočtového obdobia 2020 a podobne.

Viac o podmienkach poskytnutia dotácií pre spomenuté činnosti nájdete na stránkach environmentálneho fondu. Rovnako v dokumentoch fondu nájdete zoznam materiálov potrebných k podaniu žiadosti.

Podpora projektov využívajúcich odpadové teplo

Ak by ste mali záujem o zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (budovy vo vlastníctve alebo správe verejných subjektov), tak na tieto aktivity možno tiež nájsť formu štátnej podpory.

Okrem iných kategórií je v zozname uvedená aj možnosť pomoci pri aplikácii inovatívnych technológií na využitie odpadového tepla (rekuperácia, výmenníky tepla a iné), ktorá môže priamo súvisieť s ich využívaním na čistiarňach odpadových vôd.

Mestá s vyšším počtom obyvateľov (cca 20 000 a viac) môžu disponovať anaeróbnym spôsobom čistenia (najmä vyhnívaním kalu vo vyhnívacích nádržiach), s ktorým je spojená produkcia energeticky bohatého bioplynu.

Jeho využitie, okrem iného, môže byť späté s kogeneračnými jednotkami. Ich produktom je elektrická energia a teplo. Predpokladáme, že využitie tohto tepla môže spadať do aktivít spojených s finančnou podporov od štátu cez environmentálny fond.

Tieto činnosti s označením L6AP a L6 môžete nájsť rovnako na stránkach environmentálneho fondu v časti III. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2020.

Peniaze vyhradené zo štátneho rozpočtu pre projekty zamerané na riešenie environmentálnych problémov môžu poslúžiť vám, vašej obci a kraju.

Naša spoločnosť disponuje vzorovými projektami ČOV, ktoré môžu pomôcť pri stanovovaní investičného zámeru a ako podklad pre formulovanie žiadosti pre využitie týchto fondov. V prípade záujmu o spoluprácu nás môžete kontaktovať cez kontaktný formulár.

Ďalšie články

Čítať viac

Dva v jednom: Najväčšiu solárnu farmu na Novom Zélande postavia na čističke odpadových vôd

23.9.2019

V súčasnosti sa na Novom Zélande vyprodukuje až 80 % percent elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. K vodným, veterným a geotermálnym...

Čítať viac

Kondenzáty z priemyselnej výroby sa dajú spracovať anaeróbnou technológiou

29.4.2019

Ak vaša firma vo výrobe produkuje odpadové vody vo forme kondenzátov, ako sa to deje u našich zákazníkov v Kaluge (RUS), tak si dajte pozor....