Průmyslové ČOV

Naše průmyslové čistírny odpadních vod dodáváme pro různá průmyslová odvětví. Konkrétně pro potravinářský, automobilový, textilní, papírenský a celulózový, chemický, jakož i farmaceutický průmysl. Kromě toho ČOV zajišťujeme i pro odvětví zpracování rud a živočišného odpadu (kafilérie).

Za účelem čištění koncentrovaných průmyslových odpadních vod úspěšně aplikujeme řešení anaerobního čištění, v rámci kterého používáme i technologii pro energetické využití bioplynu. Díky ní může vaše ČOV produkovat elektrickou či tepelnou energii. Kromě toho vám umíme pomoci i s efektivním čištěním odpadních vod s vysokým obsahem dusíku, fosforu či síry.

Wastewater treatment plants for your industry

Potravinářský průmysl

Automobilový průmysl

Textilní průmysl

Papírenský a celulózový průmysl

Latest news

30.9.2020

Ukončené poloprovozní testy s odpadními vodami z výroby bioetanolu

Ukončili jsme takzvané pilotní testy v poloprovozním rozměru, při kterých se zpracovávalo několik desítek litrů odpadních vod z výroby etanolu za den. Testovaný byl komplikovanější systém celé kaskády čištění odpadních vod. Hlavní částí byl vysoko zatěžovaný anaerobní reaktor využívající granulovaný kal a produkující energeticky bohatý bioplyn z odstraněného znečištění. Dalšími sledovanými parametry byla koncentrace sulfanu v bioplynu a účinnost srážení vysokých koncentrací fosforu. Před vstupem do anaerobního reaktoru byly vody předčištěny zbavením pevného podílu vysrážením a filtrováním. Po anaerobním stupni byla zařazena aerobní část čištění, která zabezpečovala dočištění vod, eliminaci vysokých koncentrací dusíku a přípravu vody pro zpětné využívání v procesu výroby.

18.9.2020

Jak vyřešit přetíženou, nebo nefunkční dosazovací nádrž?

Pro pivovar v české republice se dokončil projekt instalace druhé dosazovací nádrže. Protože pivo patří k oblíbeným nápojům, příčinou je zvýšená kapacita výroby a s ní spojená vyšší produkce odpadních vod. Druhá dosazovací nádrž je vybavena automatickým stíráním dna nádrže pro shrabování usazeného kalu a taktéž stíráním hladiny se sběrným korýtkem plovoucích nečistot. Odtokové žlaby budou instalovány po obvodu nádrže s „v“ přepadem a ochrannou nornou stěnou pro zamezení úniku plovoucích nečistot a kalu. Tímto způsobem se odlehčí stávající dosazovací nádrž a zintenzivní proces separace kalu od vyčištěné vody.

10.9.2020

Čištění odpadních vod ze zpracování masa – příklad čistírny 2

V posledních dnech začala práce na intenzifikaci a dostavbě čistírny odpadních vod pro našeho zákazníka, který je jedním z nejvýznamnějších výrobců šunky a masných specialit na českém trhu. Změny v procesu čištění nastaly z důvodu potřeby zvýšení kapacity čistírny odpadních vod, ale také i kvůli zvýšeným požadavkům na čistotu vody odtékající do recipientu, hlavně v parametru celkového dusíku. Nová ČOV se bude skládat z předčištění surových vod na flotační jednotce, která zajistí redukci znečištění fyzikálním způsobem. Dalším krokem bude biologické čištění, které odstraní zbylé organické a velkou část znečištění dusíkem ve dvoustupňovém uspořádání denitrifikace – nitrifikace. V čistící lince je zařazena i písková filtrace na dočištění vod, na úroveň BAT (Best Available Technology).

Enviral Leopoldov
Moscow Brewing company
Armstrong Yelabuga
Enviral Leopoldov

Industrial and sewage / Biofuels

číst více
Moscow Brewing company

Industrial / Brewery

číst více
Armstrong Yelabuga

Industrial / Mineral fiber production

číst více