Blog

Ukončené poloprevádzkové testy s odpadovými vodami z výroby bioetanolu

Ukončili sme takzvané pilotné testy v poloprevádzkovom rozmere, pri ktorých sa spracovávalo niekoľko desiatok litrov odpadových vôd denne z výroby etanolu. Testovaný bol komplikovanejší systém čistiarne odpadových vôd. Hlavnou časťou zmenšenej čistiarne bol vysokozaťažovaný anaeróbny reaktor využívajúci granulovaný kal a produkujúci energeticky bohatý bioplyn z odstráneného znečistenia. Ďalšími sledovanými parametrami v procese boli koncentrácia sulfánu v bioplyne, účinnosť odstraňovania vysokých koncentrácií fosforu v odpadových vodách zrážaním. Po anaeróbnom stupni bola zaradená aeróbna časť čistiarne, ktorá zabezpečovala dočistenie vôd, elimináciu vysokých koncentrácií dusíka a prípravu vody využívanej spätne v procese.

Ďalšie články

Čítať viac

Rekonštrukcia sedimentačnej nádrže v procese čistenia odpadových vôd

20.5.2020

V najbližších mesiacoch prebehne rekonštrukcia dosadzovacej nádrže na ČOV nášho zákazníka z petrochemického odvetvia. Pre čistiareň je...

Čítať viac

Modrá, zelená, šedá: Viete, čo pre planétu znamenajú farby týchto vodných stôp?

19.9.2018

Farby vodnej stopy vypovedajú o miere využitia tohto prírodného zdroja vo výrobe a produkcii tovarov, ale aj služieb dennej spotreby.