Blog

Praktická pomoc: O legislatíve a sankciách vypúšťania odpadových vôd

V tomto článku nájdete dôležité informácie týkajúce sa vypúšťania odpadových vôd a postihov za nedodržanie zákonov, vyhlášok a nariadení, ktoré určujú podmienky vypúšťania.

Veríme, že naše informácie budú pre vás prínosnými, pomôžu v mnohých problémoch alebo vám minimálne prinesú väčší prehľad o slovenskej legislatíve v oblasti čistenia odpadových vôd.

Čo všetko vstupuje do témy čistenia a vypúšťania odpadových vôd?

Okrem ekologického aspektu, do témy čistenia odpadových vôd vstupuje taktiež ekonomický aspekt, vrátane sankcií a pokút za ich nedostatočné čistenie.

Vodárenská spoločnosť, mesto či obec na čistenie komunálnych odpadových vôd vynakladá finančné prostriedky, ktoré spätne získava od občanov vo forme stočného. Nie vždy stočné pokrýva celkové náklady na ich čistenie (hlavne v prípadoch menších obcí), preto sa subjekt snaží znížiť náklady súvisiace s touto oblasťou.

Priemyselný producent pri výrobe tovaru, ktorý mu prináša zisk, zväčša taktiež produkuje odpadové vody. Na ich zneškodňovanie musí vynaložiť finančné prostriedky, ktoré mu vstupujú do investičných alebo prevádzkových nákladov.

pracovnici-vo-vyrobe

Zvýšené náklady sa premietnu do vyššej ceny výrobku, prípadne pri zachovaní ceny výrobku do zníženia celkového zisku firmy. Takže z ekonomického hľadiska je tento proces pre priemyselné firmy záťažou.

Sú minimálne 3 spôsoby, ako sa môže priemyselný producent vysporiadať s vypúšťaním odpadových vôd:

  1. Najjednoduchší spôsob, keď sa podnik odpadovej vode chce venovať minimálne, je vypúšťanie do verejnej kanalizácie. Táto možnosť je schodná, avšak zo strany majiteľov alebo prevádzkovateľov sietí musí byť ochota spolupráce a ochota podpísať zmluvu o odvádzaní odpadových vôd a vody musia spĺňať parametre predpísané majiteľom alebo prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.

kanal

  1. Druhou alternatívou je nevyhnutnosť vody v určitej miere predčistiť, aby sa spĺňali kanalizačné limity (v kvantite a kvalite) dohodnuté pri uzatváraní zmluvy s vlastníkom, prípadne s prevádzkovateľom verejných kanalizácií v rámci prevádzkového poriadku (§23 odsek 5 a 6, 442/2002 Z.z.).
  2. Tretia možnosť rozoberá situáciu, kedy je prístup do kanalizácie nejakým spôsobom znemožnený, alebo samotný podnik má ochotu a prostriedky na ich čistenie. Riešením je  postaviť ako koncový bod výrobnej linky vlastnú čistiareň odpadových vôd.

Vysvetlime si najprv body 1 a 2. Čo nám ich plnenie alebo porušenie prináša?

Skúsme si najprv priblížiť body 1 a 2, ktoré popisujú zbavovanie sa odpadových vôd vypúšťaním do verejnej kanalizácie.

Podľa zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách 442/2002 Z.z., najmä §23 hovorí, že vlastník verejnej kanalizácie uzavrie zmluvu s producentom, ak spĺňa technické podmienky pre pripojenie sa na verejnú sieť a zároveň, ak im to kapacita kanalizácie umožňuje. Ak sa stane, že vlastník odmietne producenta odpadových vôd pripojiť k verejnej sieti má na to právo podľa §23 ods.10 horeuvedeného zákona.

Najvyššia prípustná miera znečistenia priemyselných odpadových vôd a osobitných vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie sa ustanovuje podľa prílohy č. 3 k Vyhláške č. 55/2004 Z.z, ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií

Po pripojení na verejnú kanalizáciu vzniká producentovi odpadových vôd povinnosť platiť stočné podľa množstva odvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou (442/2002 Z.z. §28 odsek 6 a 10).

Podľa §25 odsek 3 a) b) „je neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd alebo v rozpore s takouto zmluvou“ atď., a zároveň v odseku 4 toho istého paragrafu je napísané, že kto takto učiní, je povinný nahradiť spôsobenú škodu prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie.

podpis-zmluvy

Následne producent odpadových vôd, ktorý prekročil dohodnuté limity stanovené v prevádzkovom poriadku alebo v dohode, ktorú uzavrel s prevádzkovateľom kanalizácií, je povinný zaplatiť pokutu v intervale od 99 eur až po 16 596 eur (442/2002 Z.z. §39 ods.1d)) v závislosti od závažnosti a rozsahu porušenia povinnosti, od okolností, ktoré viedli k tomuto porušeniu, a v závislosti od času trvania protiprávneho stavu (§39 odsek 4).

V prípade, ak sa bude nedodržiavanie opakovať bude producentovi uložená pokuta v hodnote až do výšky dvojnásobku hornej hranice t.j. 33 192 eur (§39 odsek 6).

Bod číslo 3 je odlišný. V čom?

Pre prípad uvedený v bode 3, kedy producent priemyselných odpadových vôd prevádzkuje vlastnú ČOV a vyčistené odpadové vody vypúšťa priamo do recipientu, platia odlišné pravidlá.

Podmienky na vypúšťanie vyčistených odpadových vôd sú uvedené v Rozhodnutí o povolení na vypúšťanie odpadových vôd, kde je určené povolené množstvo a kvalita vyčistenej odpadovej vody, ktorú môže producent vypúšťať do recipientu.

Na zabezpečenie dodržiavania horeuvedených podmienok si štát vytvoril nástroj vo forme poplatkov a finančných postihov. Podmienky na stanovenie poplatkov a pokút zo strany vodoprávneho orgánu sú určené príslušnými zákonmi a nariadeniami.

Na Slovensku je to hlavne Zákon č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

V uvedenom zákone sa tejto problematike venuje najmä jedenásta časť vodného zákona 364/2004 Z. z.  - Zodpovednosť za porušenie povinností. V §74 ods.1e) kde sa píše, že orgán štátnej vodnej správy uloží pokutu (minimálne 1 000 eur) v prípade, ak podnik vypúšťa odpadové vody do povrchových alebo pozemných vôd bez povolenia orgánu alebo v rozpore s ním.

Porušenie povinností producenta odpadových vôd vyplývajúce zo zákona 364/2004 sa trestá finančnými postihmi do výšky maximálne 165 000 EUR (§75 ods.9) v závislosti od správneho deliktu, na ktorý sa uvedená pokuta vzťahuje. Výška finančného trestu v niektorých prípadoch závisí od veľkosti škôd a miery dôsledkov spôsobené porušením povinností a zároveň sa prihliada aj na okolnosti a postoj právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá zapríčinila spôsobenú škodu (§ 75 ods.3 až 7 a 9).

V §75 ods. 4 zákona 364/2004 Z.z. je uvedená výška pokuty za spôsobenie znečistenia vôd porušením povinností ustanovených v §39 spomínaného zákona, týkajúceho sa zaobchádzania so znečisťujúcimi a prioritne nebezpečnými látkami. Výška finančného postihu sa môže pohybovať v intervale 500 – 16 500 eur.

Zoznam znečisťujúcich a prioritných látok sa nachádza v Prílohe č.1 spomínaného zákona, kde sa vyskytujú látky ako  napríklad organohalogénové, organofosforové, organocínové zlúčeniny, karcinogénne a mutagénne zlúčeniny, kyanidy, kovy, arzén a podobne. Medzi prioritné látky patria napríklad atrazín, benzén, kadmium, chlóralkány, endosulfán, olovo, ortuť, naftalén, terbutrín a iné. Pôvodca mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd je povinný vykonať bezprostredné opatrenia na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia vôd, ako aj opatrenia na odstránenie jeho škodlivých následkov a to na vlastné náklady.

nebezpecne-chemikalie-v-sudoch

Spoplatňovanie užívania vôd je riešené v ďalšej časti Zákona o vodách, kde §79 ods.4 zákona uvádza: "Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd platí ten, kto vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd alebo podzemných vôd v množstve nad 10 000 m3 za kalendárny rok alebo nad 1 000 m3 za mesiac a prekročí ustanovené limitné hodnoty znečistenia v príslušnom ukazovateli znečistenia."

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov určuje podmienky pre spoplatňovanie vypúšťania odpadových vôd.

Čo sa týka vzorkovania a kontroly kvality vypúšťaných odpadových vôd, je dobré si prečítať Vyhlášku č. 315/2004 Z.z., ktorá sa zaoberá inšpekčným monitoringom posudzujúcim výsledky a vo vzťahu k povoleným a zmluvne dohodnutým hodnotám.

 

Autori: tím chemických technológov Hydrotech, a.s.

Ďalšie články

Čítať viac

Hydrotech na univerzite

30.11.2019

Hydrotech bol pozvaný na dve udalosti organizované pre študentov Slovenskou technickou univerzitou. Keďže nám záleží na udržiavaní...

Čítať viac

Voda na Zemi: Koľko jej na planéte máme a aké množstvo z toho tvorí pitná voda?

20.7.2018

Na Zemi je približne 1,3 zeta litrov vody, no len 0,12 % sa dá využiť na konzumáciu, v priemysle a v poľnohospodárstve.

Čítať viac

Ako postupuje výstavba ČOV v Severnej Dakote v USA

4.12.2019

Začiatkom decembra sa vrátili na Slovensko naši zamestnanci, ktorí nateraz skončili práce v Severnej Dakote v Spojených štátoch. Počas...