Blog

3 spôsoby, ako môžete čistiť odpadové vody z výroby mlieka a mliekarenských výrobkov

Vyčistiť odpadovú vodu z mliekarenského priemyslu nie je veľký problém. To však neznamená, že použitá technológia nebude komplikovaná.

V nasledujúcom článku si môžete prečítať, aké rôzne formy sa dajú na mliekarenské odpadové vody aplikovať a aké sú naše skúsenosti. Ďalej by sme chceli upozorniť na problematické oblasti, s ktorými sa pri návrhu, realizácii alebo prevádzkovaní môžete stretnúť – oblasti, na ktoré je potrebné dať si pozor.

Skúsenosti Hydrotechu

Skúsenosť Hydrotechu s mliekarenskými vodami je pomerne pestrá, pretože sme navrhovali a realizovali čistiarne na takýto druh vôd tromi rôznymi spôsobmi:

1. Najjednoduchší spôsob bol zameraný iba na predčistenie odpadových vôd tak, aby vyhovovali limitom pre vypúšťanie do mestskej verejnej kanalizácie.

2. Druhý spôsob bol vyskladaný z mechanického predčistenia, biologického čistenia aeróbnym spôsobom a dočistením kvôli striktnejším limitom vyčistenej vody pred vypustením (viac o tomto spôsobe píšeme v ďalšom článku).

3. ECO-friendly model – v treťom variante čistiareň obsahovala mechanické predčistenie, biologické čistenie anaeróbnym spôsobom, bioplynové hospodárstvo a biologické dočistenie vôd aeróbnym spôsobom (viac o tomto spôsobe píšeme v ďalšom článku).

Všetky tri spôsoby čistenia sú plne funkčné a môžete ich nájsť aj na našej stránke v referenciách. Výber tej ktorej cesty je skôr na tom, čo investora obmedzuje alebo čo budúci prevádzkovateľ preferuje.

Najlacnejšia možnosť

Investične najvýhodnejšia možnosť je, samozrejme, iba čiastočné čistenie vôd s následným odtokom do verejnej kanalizácie.

Dokonca, aj spotreba energií na takejto čistiarni býva menšia, keďže sa inštaluje menší počet strojov. Najväčšou nevýhodou týkajúcou sa financií môžu byť vyššie poplatky za vypúšťanie vôd do mestskej kanalizácie.

Vyrovnávacia nádrž

Ak by sme čistiareň rozdelili na tie najdôležitejšie časti, mohli by sme začať vyrovnávacou nádržou. Tá je kľúčová v celom procese najmä kvôli vyrovnávaniu výkyvov v kvalite pritekajúcich vôd. Niekoľkohodinová zdržná doba odpadových vôd a ich miešanie prispieva k homogenizácii (vyrovnaniu) parametrov znečistenia.

Druhou funkciou nádrže je neutralizácia vôd. Dávkovanie kyseliny alebo zásady sa nastaví tak, aby sa zabezpečil vyhovujúci pracovný rozsah hodnôt pH. Vo väčšine prípadov technológie pracujú pri neutrálnom pH.

 Ak môžeme poradiť...

...veľkosť vyrovnávacej nádrže aj miera dávkovania neutralizačných chemikálií veľmi úzko súvisia s disciplínou a procesmi, ktoré prebiehajú v samotnej výrobe.

Znamená to, že je dobré pozorovať spotrebu chemikálií v prevádzke, či nie je zbytočne vysoká. Alebo dôkladne sledovať nehody, ktoré znehodnocujú produkt, prípadne suroviny, ktoré sa zväčša následne vylievajú do kanalizácie.

Alebo je to oblasť spracovania srvátky. Alebo únik produktu do kanalizácie. Takýchto „alebo“ je omnoho viac. Pre ne na čistiarni jestvuje vyrovnávacia nádrž.

Flotácia – odstraňovanie NL, CHSK, EL, P

Druhou dôležitou technológiou, ktorú sme použili v stupni predčistenia mliekarenských odpadových vôd, bola flotácia. Tá funguje na princípe koagulácie a flokulácie a má za úlohu  odstrániť najmä znečistenie vo forme nerozpustených látok.

Účinnosť sa pohybuje medzi 40 až 80 %. S nerozpustenými látkami sa zároveň redukuje aj časť organického znečistenia vo forme CHSK, no účinnosti odstránenia sa pohybujú maximálne do 60 %.

Ďalej sa s touto technológiou dajú vo veľkej miere odstrániť extrahovateľné látky alebo tuky (EL) a dokonca aj fosfor, respektíve fosforečnany. Vznikajúci odpadový kal sa uskladňuje niekoľko hodín až niekoľko dní v takzvanej kalovej nádrži pred jeho ďalším spracovaním.

V prípade dobrých vzťahov s vodárenskou spoločnosťou a s dostatočne vysokými limitmi parametrov predčistených vôd by sa takto upravená voda dala z čistiarne vypúšťať do verejnej kanalizácie.

Ak sa však investor z rôznych dôvodov rozhodne inak, tak je predčistená voda vhodná na ďalšie biologické dočistenie.

Ak môžeme poradiť…

...dajte si pozor na zápach. Mlieko a aj odpadové vody z výroby mlieka sú materiálom, ktorý veľmi rýchlo podlieha biologickému rozkladu, ktorý so sebou prináša tvorbu zápachu (aj vo forme H2S).

Na tento aspekt čistenia treba myslieť hneď na začiatku návrhu čistiarne a pokúsiť sa zápachu v čo možno najväčšej miere predísť. Táto oblasť určite nepatrí do kategórie „Na tomto sa dá ušetriť“.

Preto uprednostnite lepšie odsávanie priestoru, výkonnejšie ventilátory, práčku na odpadový vzduch, kompostovacie filtre s náplňou (rašelina, kokosové vlákna a podobne) alebo použite zrážadlá tam, kde sa sulfán (H2S) tvorí. Odporúčame túto oblasť nezanedbať.

Prvú časť článku o odpadových vodách z výroby mliekarenských výrobkov tu môžeme ukončiť. Pokiaľ sa však chcete dozvedieť aj o iných spôsoboch riešenia, odporúčame vám prečítať si tiež článok o pokročilejších spôsoboch čistenia vôd z výroby mliekarenských produktov.

 

 

Autor: Ing. Matúš Palguta, chemický technológ

Ďalšie články

Čítať viac

Ako sme výmenou opotrebovaných elementov v čistiarni odpadových vôd ušetrili ruskému pivovaru desiatky tisíc eur

27.2.2018

Akú sumu peňazí sme pomohli ušetriť jednému pivovaru v Rusku, v ktorom sme zrekonštruovali čistiareň odpadových vôd?

Čítať viac

10 najkrajších vodných priehrad z celého sveta

25.2.2019

Vodné priehrady nie sú iba masy betónu, ktoré zadržiavajú vodu na jednom mieste. Mnohokrát sú to tiež impozantné diela.

Čítať viac

Pokročilejšie spôsoby čistenia vôd z výroby mliekarenských produktov

9.4.2020

V prvom článku o čistení odpadových vôd z výroby mlieka sme spomenuli spôsob iba čiastočného čistenia. V tomto článku si môžete...