Blog

Jak fungují čistírny odpadních vod (ČOV)?

Myslíte někdy na to, kde voda skončí a co se stane s použitou vodou?

Přístup k pitné vodě v našich domácnostech není nic neobvyklého. Dáme si sprchu a voda odteče. Použijeme toaletu a veškeré lidské odpady odtečou potrubím do tmy. Umyjeme nádobí a voda spolu se saponátem zmizí v odpadu umyvadla. Myslíte někdy na to, kde voda skončí a co se stane s použitou vodou?

Většinou věříme, že to není naše starost. Přinejmenším až do té doby, než začneme uvažovat o čištění odpadních vod. Pokud máte zájem o ČOV, je to pro vás to pravé místo.

cisticka

Stručně řečeno, pokusíme se vysvětlit fungování procesů čištění odpadních vod, počínaje vstupem branami do ČOV až k její přeměně na užitkovou vodu. 

Ale první věci jsou první. Začněme několik základních definic.

Co je odpadní voda?

Je to použitá voda pocházející z domácností, průmyslových, zemědělských a zdravotnických nebo dopravních činností. Použitá voda se stává odpadní vodou při změně její kvality, složení a/nebo teploty.

Odpadní voda však neznamená voda uvolněná z rybníků nebo nádrží pro chov ryb.

Typy odpadní vody

Odpadní voda může být rozdělena do dvou hlavních skupin:

Splašková odpadní voda je veškerá odpadní voda používaná v domácnostech (např. splachování toalet, sprch nebo umyvadel).

Průmyslová odpadní voda pochází z výroby, průmyslu a obchodní činnosti a má jiné chemické složení než splašková odpadní voda.
V obecné rovině můžeme rozlišit komunální odpadní vody pocházející z obcí. Mají jiný poměr splaškových odpadních vod, průmyslových odpadních vod a neabsorbované dešťové vody, které protékají veřejnými kanály.

Jak funguje proces čištění komunálních odpadních vod?

1.

Nejprve se odpadní voda odvádí do ČOV gravitací hlavním kanalizačním systémem o velikosti automobilu. S takovou velikostí, objekty, které si stěží představíte, se dostanete do ČOV, od matrací, chladniček, větví stromů až po peněženky, kterých se zbavují zloději, aby se zbavili důkazů.

2.

První mechanický stupeň se nazývá předběžné zpracování nebo spíše předzpracování.

Voda proudí štěrkovou komorou pro usazování písku z vody. Poté je štěrk uložen na skládce. Voda dále dosahuje tyčových sít používaných k odstraňování velkých předmětů z odpadních vod. Nejdříve jsou hrubé síta a pak jemné síta, které odstraňují menší předměty, jako jsou zápalky, cigarety nebo nezkonzumované potraviny.

3.

Po odstranění velkých předmětů je třeba z odpadních vod odstranit zbytky písku. Podobně jako štěrkovitá komora umožňuje komůrka štěrku usazovat písek. Poté je štěrk z nádrže odstraněn a zlikvidován na skládce. Ani písek, ani štěrk nelze znovu použít kvůli jejich vysokému znečištění.

4.

Další etapa sedimentace se nazývá primární úprava, během níž odpadní voda proudí do tzv. "předběžného usazování" neboli primární sedimentační nádrže.

Voda je vedena směrem k zásobníku v spodní části nádrže. Sběrné rameno se pohybuje po okraji nádrže rychlostí 4 cm/s. Upravená voda proudí směrem k okrajům a částice vyšší sedimentační rychlosti než rychlost proudění se usadí na dně nádrže.
Toto je bod, kde končí primární předběžná úprava a začíná sekundární čištění odpadních vod. Po primární úpravě klesá úroveň znečištění odpadních vod na 60%.

kruhovy-tank

5.

Sekundární úprava, nazývaná také biologická etapa, je založena na přírodních procesech. ČOV používají bakterie, které konzumují kontaminující látky, zejména biologicky rozložitelné organické látky, uhlík a fosfor.

Mrtvé bakterie a organické zbytky se následně transformují na kal.

6.

Během biologického stupně se přebytečný kal (tj. přebytečné bakterie) odčerpává a před usazovacími nádržemi. Zde se kal usadí a transportován do fermentačních nádrží pro další ošetření.

7.

V septiku se kal, čerpaný z usazovacích nádrží, ohřívá a mísí. Během fermentačního procesu se tvoří bioplyn z kalu, který mohou ČOV znovu použít, například pro výrobu elektrické a tepelné energie.

8.

Když fermentační kal dosáhne optimální hladiny, druhý stupeň fermentace se uskutečňuje v skladovacích nádržích. Zde se voda odděluje od polotuhého kalu a převádí se zpět k dalšímu zpracování, zatímco zbytková polotuhá látka se podrobuje mechanickému odvodnění.

9.

Kaly, fermentované a odvodněné do optimálního stupně, jsou nakonec zlikvidovány na skládce. Během měsíce je kal dostatečně vysušen a zralý. Pokud splňuje zemědělské normy, může být opět použita k hnojení průmyslových plodin.

10.

Konečným krokem při čištění odpadních vod je podrobná kontrola užitkové vody. Cílem této kontroly je analyzovat úroveň kontaminace a zajistit, aby upravená voda splňovala nejvyšší normy a definovala její uvolňování nebo opětovné použití pro domácí a/nebo průmyslové účely.

chlapi-cistia

Čištění odpadních vod je jistě náročný proces s ušlechtilým cílem, který vyžaduje práci kvalifikovaných odborníků.

Pokud máte zájem o čištění odpadních vod nebo potřebujete poradit, neváhejte kontaktovat odborníky společnosti Hydrotech. S radostí Vám profesionálně poradí.

Kontaktujte nás
 

Další blogy